σε
Englishman's Concordance
σε (se) — 199 Occurrences

Matthew 4:6 PPro-A2S
GRK: χειρῶν ἀροῦσίν σε μή ποτε
INT: [their] hands will they bear up you lest ever

Matthew 5:25 PPro-A2S
GRK: μή ποτέ σε παραδῷ ὁ
INT: lest ever you deliver the

Matthew 5:29 PPro-A2S
GRK: δεξιὸς σκανδαλίζει σε ἔξελε αὐτὸν
INT: right cause to stumble you pluck out it

Matthew 5:30 PPro-A2S
GRK: χεὶρ σκανδαλίζει σε ἔκκοψον αὐτὴν
INT: hand cause to stumble you cut off it

Matthew 5:39 PPro-A2S
GRK: ἀλλ' ὅστις σε ῥαπίζει εἰς
INT: but whoever you shall strike on

Matthew 5:41 PPro-A2S
GRK: καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον
INT: and whoever you will compel to go mile

Matthew 5:42 PPro-A2S
GRK: τῷ αἰτοῦντί σε δός καὶ
INT: To him who asks of you give and

Matthew 9:22 PPro-A2S
GRK: σου σέσωκέν σε καὶ ἐσώθη
INT: of you has cured you And was cured

Matthew 14:28 PPro-A2S
GRK: ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ
INT: to come to you upon the

Matthew 18:8 PPro-A2S
GRK: σου σκανδαλίζει σε ἔκκοψον αὐτὸν
INT: of you cause to sin you cut off them

Matthew 18:9 PPro-A2S
GRK: σου σκανδαλίζει σε ἔξελε αὐτὸν
INT: of you cause to sin you pluck out it

Matthew 18:15 Ppro-A2S
GRK: ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός
INT: sins against you the brother

Matthew 18:33 PPro-A2S
GRK: ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν
INT: did it behove also you to have pitied the

Matthew 18:33 PPro-A2S
GRK: ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα
INT: as also I you had pitied

Matthew 20:13 PPro-A2S
GRK: οὐκ ἀδικῶ σε οὐχὶ δηναρίου
INT: not I do wrong you Not for a denarius

Matthew 25:21 PPro-A2S
GRK: ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω εἴσελθε
INT: over many things you will I set enter

Matthew 25:23 PPro-A2S
GRK: ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω εἴσελθε
INT: over many things you will I set enter

Matthew 25:24 PPro-A2S
GRK: Κύριε ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς
INT: Lord I knew you that hard

Matthew 25:27 PPro-A2S
GRK: ἔδει σε οὖν βαλεῖν
INT: it behoved you therefore to put

Matthew 25:37 PPro-A2S
GRK: Κύριε πότε σε εἴδομεν πεινῶντα
INT: Lord when you saw we hungering

Matthew 25:38 PPro-A2S
GRK: πότε δέ σε εἴδομεν ξένον
INT: when moreover you saw we a stranger

Matthew 25:39 PPro-A2S
GRK: πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα
INT: when moreover you saw we sick

Matthew 25:39 PPro-A2S
GRK: ἤλθομεν πρός σε
INT: came to you

Matthew 25:44 PPro-A2S
GRK: Κύριε πότε σε εἴδομεν πεινῶντα
INT: Lord when you saw we hungering

Matthew 26:18 PPro-A2S
GRK: ἐστιν πρὸς σὲ ποιῶ τὸ
INT: is with you I will keep the

Matthew 26:35 PPro-A2S
GRK: οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι ὁμοίως
INT: no not you will I deny Likewise

Matthew 26:63 PPro-A2S
GRK: αὐτῷ Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ
KJV: us whether thou be the Christ,
INT: to him I adjure you by

Matthew 26:68 PPro-A2S
GRK: ὁ παίσας σε
INT: he that having struck you

Matthew 26:73 PPro-A2S
GRK: σου δῆλόν σε ποιεῖ
INT: of you away you gives

Mark 1:24 PPro-A2S
GRK: ἡμᾶς οἶδά σε τίς εἶ
INT: us I know you who you are

Mark 1:37 PPro-A2S
GRK: Πάντες ζητοῦσίν σε
INT: Everyone seeks you

Mark 3:32 PPro-A2S
GRK: ἔξω ζητοῦσίν σε
INT: outside seek you

Mark 5:7 PPro-A2S
GRK: ὑψίστου ὁρκίζω σε τὸν θεόν
INT: Most High I adjure you by God

Mark 5:19 PPro-A2S
GRK: καὶ ἠλέησέν σε
INT: and had mercy on you

Mark 5:31 PPro-A2S
GRK: ὄχλον συνθλίβοντά σε καὶ λέγεις
INT: crowd pressing on you and say you

Mark 5:34 PPro-A2S
GRK: σου σέσωκέν σε ὕπαγε εἰς
INT: of you has healed you go in

Mark 9:17 PPro-A2S
GRK: μου πρὸς σέ ἔχοντα πνεῦμα
INT: of me to you having a spirit

Mark 9:43 PPro-A2S
GRK: ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ
INT: if should cause to stumble you the hand

Mark 9:43 PPro-A2S
GRK: καλόν ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθεῖν
INT: better it is for you crippled to enter

Mark 9:45 PPro-A2S
GRK: σου σκανδαλίζῃ σε ἀπόκοψον αὐτόν
INT: of you should cause to stumble you cut off it

Mark 9:45 PPro-A2S
GRK: καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς
INT: better it is for you to enter into

Mark 9:47 PPro-A2S
GRK: σου σκανδαλίζῃ σε ἔκβαλε αὐτόν
INT: of you should cause to stumble you cast out it

Mark 9:47 PPro-A2S
GRK: αὐτόν καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον
INT: it better for you it is with one eye

Mark 10:21 PPro-A2S
GRK: αὐτῷ Ἕν σε ὑστερεῖ ὕπαγε
INT: to him One thing to you is lacking go

Mark 10:35 PPro-A2S
GRK: ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν
INT: if we might ask you you would do for us

Mark 10:49 PPro-A2S
GRK: ἔγειρε φωνεῖ σε
INT: rise up he calls you

Mark 10:52 PPro-A2S
GRK: σου σέσωκέν σε καὶ εὐθὺς
INT: of you has healed you And immediately

Mark 14:31 PPro-A2S
GRK: οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι ὡσαύτως
INT: no not you will I deny likewise

Luke 1:19 PPro-A2S
GRK: λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί
INT: to speak to you and to bring glad tidings

Luke 1:35 PPro-A2S
GRK: ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ καὶ δύναμις
INT: will come upon you and power

Luke 2:48 PPro-A2S
GRK: ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε
INT: distressed were seeking you

Luke 4:10 PPro-A2S
GRK: τοῦ διαφυλάξαι σε
INT: to guard you

Luke 4:11 PPro-A2S
GRK: χειρῶν ἀροῦσίν σε μή ποτε
INT: [their] hands will they bear you lest ever

Luke 4:34 PPro-A2S
GRK: ἡμᾶς οἶδά σε τίς εἶ
INT: us I know you who you are

Luke 6:29 PPro-A2S
GRK: τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν
INT: To him who strikes you on the

Luke 6:30 PPro-A2S
GRK: παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου καὶ
INT: To every one [who] asks you give and

Luke 7:7 PPro-A2S
GRK: ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν ἀλλὰ
INT: counted I worthy to you to come but

Luke 7:20 PPro-A2S
GRK: ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων Σὺ
KJV: Art thou he that should come?
INT: us to you saying you

Luke 7:50 PPro-A2S
GRK: σου σέσωκέν σε πορεύου εἰς
INT: of you has saved you go in

Luke 8:20 PPro-A2S
GRK: ἰδεῖν θέλοντές σε
INT: to see wishing you

Luke 8:45 PPro-A2S
GRK: ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν
INT: people surround you and press in

Luke 8:48 PPro-A2S
GRK: σου σέσωκέν σε πορεύου εἰς
INT: of you has healed you go in

Luke 11:27 PPro-A2S
GRK: ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ
INT: that has borne you and [the] breasts

Luke 11:36 PPro-A2S
GRK: ἀστραπῇ φωτίζῃ σε
INT: shining might light you

Luke 12:58 PPro-A2S
GRK: ποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν
INT: ever he should drag away you to the

Luke 12:58 PPro-A2S
GRK: ὁ κριτής σε παραδώσει τῷ
INT: the judge you should deliver to the

Luke 12:58 PPro-A2S
GRK: ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς
INT: the officer you should cast into

Luke 13:31 PPro-A2S
GRK: Ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι
INT: Herod desires you to kill

Luke 14:9 PPro-A2S
GRK: ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν
INT: having come the [one] you and him

Luke 14:10 PPro-A2S
GRK: ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι
INT: who has invited you he may say to you

Luke 14:12 PPro-A2S
GRK: αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται
INT: they should invite in return you and be made

Luke 14:18 PPro-A2S
GRK: αὐτόν ἐρωτῶ σε ἔχε με
INT: it I pray you hold me

Luke 14:19 PPro-A2S
GRK: αὐτά ἐρωτῶ σε ἔχε με
INT: them I pray you hold me

Luke 16:27 PPro-A2S
GRK: δέ Ἐρωτῶ σε οὖν πάτερ
INT: moreover I implore you then father

Luke 17:4 PPro-A2S
GRK: ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις
INT: he should sin against you and seven times

Luke 17:4 PPro-A2S
GRK: ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων Μετανοῶ
INT: should return to you saying I repent

Luke 17:19 PPro-A2S
GRK: σου σέσωκέν σε
INT: of you has cured you

Luke 18:42 PPro-A2S
GRK: σου σέσωκέν σε
INT: of you has healed you

Luke 19:21 PPro-A2S
GRK: ἐφοβούμην γάρ σε ὅτι ἄνθρωπος
INT: I feared for you because a man

Luke 19:22 PPro-A2S
GRK: σου κρίνω σε πονηρὲ δοῦλε
INT: of you I will judge you evil servant

Luke 19:43 PPro-A2S
GRK: ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν
INT: days upon you that will cast around

Luke 19:43 PPro-A2S
GRK: καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν
INT: and will close around you and keep in

Luke 19:43 PPro-A2S
GRK: καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν
INT: and keep in you on every side

Luke 19:44 PPro-A2S
GRK: καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ
INT: and will level to the ground you and the

Luke 22:64 PPro-A2S
GRK: ὁ παίσας σε
INT: the [one] having struck you

John 1:48 PPro-A2S
GRK: Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι
INT: Before that you Philip called

John 1:48 PPro-A2S
GRK: συκῆν εἶδόν σε
INT: fig tree I saw you

John 1:50 PPro-A2S
GRK: ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς
INT: I saw you under the

John 7:20 PPro-A2S
GRK: ἔχεις τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι
INT: you have who you seeks to kill

John 8:10 PPro-A2S
GRK: εἰσίν οὐδείς σε κατέκρινεν
INT: are they no one you did condemn

John 8:11 PPro-A2S
GRK: Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω πορεύου
INT: Neither I you do condemn go

John 10:33 PPro-A2S
GRK: οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ
KJV: and because that thou, being a man,
INT: not we do stone you but for

John 11:8 PPro-A2S
GRK: νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ
INT: now were seeking you to stone the

John 11:28 PPro-A2S
GRK: καὶ φωνεῖ σε
INT: and calls you

John 13:8 PPro-A2S
GRK: μὴ νίψω σε οὐκ ἔχεις
INT: not I wash you never you have

John 16:30 PPro-A2S
GRK: ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ ἐν
INT: that anyone you should ask But

John 17:1 PPro-A2S
GRK: υἱὸς δοξάσῃ σέ
INT: Son might glorify you

John 17:3 PPro-A2S
GRK: ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον
INT: that they should know you the only

John 17:4 PPro-A2S
GRK: ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ
INT: I you glorified on

John 17:11 PPro-A2S
GRK: κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι πάτερ
INT: and I to you come Father

John 17:13 PPro-A2S
GRK: δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι καὶ
INT: however to you I come and

John 17:25 PPro-A2S
GRK: ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω
KJV: have known that thou hast sent me.
INT: the world you not knew

John 17:25 PPro-A2S
GRK: ἐγὼ δέ σε ἔγνων καὶ
INT: I moreover you knew and

John 18:26 PPro-A2S
GRK: Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν
INT: not I you saw in

John 18:35 PPro-A2S
GRK: ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί τί
INT: chief priests delivered you to me what

John 19:10 PPro-A2S
GRK: ἔχω ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν
INT: I have to release you and authority

John 19:10 PPro-A2S
GRK: ἔχω σταυρῶσαί σε
INT: I have to crucify you

John 21:15 PPro-A2S
GRK: ὅτι φιλῶ σε λέγει αὐτῷ
INT: that I have affection for you He says to him

John 21:16 PPro-A2S
GRK: ὅτι φιλῶ σε λέγει αὐτῷ
INT: that I have affection for you He says to him

John 21:17 PPro-A2S
GRK: ὅτι φιλῶ σε λέγει αὐτῷ
INT: that I have affection for you Says to him

John 21:18 PPro-A2S
GRK: ἄλλος ζώσει σε καὶ οἴσει
INT: another will gird you and bring [you]

John 21:20 PPro-A2S
GRK: ὁ παραδιδούς σε
INT: who is betraying you

John 21:22 PPro-A2S
GRK: τί πρὸς σέ σύ μοι
KJV: thee? follow thou me.
INT: what [is it] to you You me

John 21:23 PPro-A2S
GRK: τί πρὸς σέ
INT: what [is it] to you

Acts 4:30 PPro-A2S
GRK: σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν
INT: of you stretch out you for healing

Acts 5:3 PPro-A2S
GRK: σου ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦμα
INT: of you to lie to [for] you the Spirit

Acts 5:9 PPro-A2S
GRK: καὶ ἐξοίσουσίν σε
INT: and they will carry out you

Acts 7:27 PPro-A2S
GRK: εἰπών Τίς σὲ κατέστησεν ἄρχοντα
INT: having said Who you appointed ruler

Acts 7:34 PPro-A2S
GRK: δεῦρο ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον
INT: come I will send you to Egypt

Acts 7:35 PPro-A2S
GRK: εἰπόντες Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα
INT: having said Who you appointed ruler

Acts 8:23 PPro-A2S
GRK: ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα
INT: of unrighteousness I see you to be

Acts 9:6 PPro-A2S
GRK: σοι ὅτι σε δεῖ ποιεῖν
INT: you what you it behoves to do

Acts 9:34 PPro-A2S
GRK: Αἰνέα ἰᾶταί σε Ἰησοῦς Χριστός
INT: Aeneas heals you Jesus Christ

Acts 10:6 Ppro-A2S
GRK: σοι τί σε δεῖ ποιεῖν
INT: you what you it behoves to do

Acts 10:19 PPro-A2S
GRK: τρεῖς ζητοῦντές σε
INT: three seek you

Acts 10:22 PPro-A2S
GRK: ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν
INT: a holy to send for you to the

Acts 10:33 PPro-A2S
GRK: ἔπεμψα πρὸς σέ σύ τε
KJV: thee; and thou hast well done
INT: I sent to you you moreover

Acts 11:14 PPro-A2S
GRK: ῥήματα πρὸς σὲ ἐν οἷς
KJV: words, whereby thou and all
INT: words to you whereby which

Acts 13:11 PPro-A2S
GRK: Κυρίου ἐπὶ σέ καὶ ἔσῃ
INT: of the Lord [is] upon you and you will be

Acts 13:33 PPro-A2S
GRK: σήμερον γεγέννηκά σε
INT: today have begotten you

Acts 13:47 PPro-A2S
GRK: κύριος Τέθεικά σε εἰς φῶς
INT: Lord I have set you for a light

Acts 13:47 PPro-A2S
GRK: τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν
INT: [that] be you for salvation

Acts 18:10 PPro-A2S
GRK: τοῦ κακῶσαί σε διότι λαός
INT: to harm you because people

Acts 21:37 PPro-A2S
GRK: τι πρὸς σέ ὁ δὲ
INT: something to you Who moreover

Acts 22:14 PPro-A2S
GRK: ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ
INT: of us appointed you to know the

Acts 22:19 PPro-A2S
GRK: πιστεύοντας ἐπὶ σέ
INT: believing on you

Acts 22:21 PPro-A2S
GRK: μακρὰν ἐξαποστελῶ σε
INT: afar off will send forth you

Acts 23:3 PPro-A2S
GRK: εἶπεν Τύπτειν σε μέλλει ὁ
KJV: for sittest thou to judge me
INT: said To strike you is about

Acts 23:11 PPro-A2S
GRK: Ἰερουσαλὴμ οὕτω σε δεῖ καὶ
INT: Jerusalem so you must also

Acts 23:18 PPro-A2S
GRK: ἀγαγεῖν πρὸς σέ ἔχοντά τι
INT: to lead to you having something

Acts 23:20 PPro-A2S
GRK: τοῦ ἐρωτῆσαί σε ὅπως αὔριον
INT: to request you that tomorrow

Acts 23:30 PPro-A2S
GRK: ἔπεμψα πρὸς σέ παραγγείλας καὶ
INT: I sent [him] to you having instructed also

Acts 24:4 PPro-A2S
GRK: ἐπὶ πλεῖόν σε ἐνκόπτω παρακαλῶ
INT: to any longer you I might be a hindrance I implore

Acts 24:4 PPro-A2S
GRK: παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως
INT: I implore to hear you us briefly

Acts 24:8 Ppro-A2S
GRK: ἔρχεσθαι ἐπί σέ παρ' οὗ
INT: to come to you from him

Acts 24:10 PPro-A2S
GRK: ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ
INT: years as being you judge to the

Acts 24:25 PPro-A2S
GRK: μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε
INT: having found I will call for you

Acts 26:3 PPro-A2S
GRK: γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν
INT: acquainted being you of all the

Acts 26:16 PPro-A2S
GRK: σοι προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ
INT: to you to appoint you a servant and

Acts 26:17 PPro-A2S
GRK: ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ
INT: delivering you from among the

Acts 26:17 PPro-A2S
GRK: ἐγὼ ἀποστέλλω σε
INT: I send you

Acts 26:24 PPro-A2S
GRK: τὰ πολλά σε γράμματα εἰς
INT: the much you learning to

Acts 26:29 PPro-A2S
GRK: οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ
INT: not only you but also

Acts 27:24 PPro-A2S
GRK: Παῦλε Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι
INT: Paul Ceasar you must stand before

Romans 2:4 PPro-A2S
GRK: εἰς μετάνοιάν σε ἄγει
INT: to repentance you leads

Romans 2:27 PPro-A2S
GRK: νόμον τελοῦσα σὲ τὸν διὰ
INT: law fulfilling you who with

Romans 3:4 PPro-A2S
GRK: τῷ κρίνεσθαί σε
INT: to be judged you

Romans 4:17 PPro-A2S
GRK: ἐθνῶν τέθεικά σε κατέναντι οὗ
INT: nations I have made you before whom

Romans 8:2 PPro-A2S
GRK: Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν σε ἀπὸ τοῦ
INT: Jesus set free you from the

Romans 9:17 PPro-A2S
GRK: τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι
INT: therefore I raised out you so that I might show

Romans 11:18 PPro-A2S
GRK: ἡ ῥίζα σέ
INT: the root you

Romans 11:22 PPro-A2S
GRK: ἐπὶ δὲ σὲ χρηστότης θεοῦ
KJV: otherwise thou also
INT: toward however you kindness of God

Romans 15:3 PPro-A2S
GRK: τῶν ὀνειδιζόντων σὲ ἐπέπεσαν ἐπ'
INT: of those reproaching you fell on

1 Corinthians 4:7 PPro-A2S
GRK: τίς γάρ σε διακρίνει τί
INT: who indeed you makes different What

1 Corinthians 8:10 PPro-A2S
GRK: τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα
INT: anyone sees you who have

Philippians 4:3 PPro-A2S
GRK: ἐρωτῶ καὶ σέ γνήσιε σύζυγε
INT: I ask also you true yoke-fellow

1 Timothy 1:3 PPro-A2S
GRK: Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν
INT: Even as I begged you to remain in

1 Timothy 1:18 PPro-A2S
GRK: προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας ἵνα
INT: going before as to you prophecies that

1 Timothy 3:14 PPro-A2S
GRK: ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐν τάχει
INT: to come to you in short time

1 Timothy 6:14 PPro-A2S
GRK: τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν
INT: keep you the commandment

2 Timothy 1:4 PPro-A2S
GRK: ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν μεμνημένος
INT: longing you to see remembering

2 Timothy 1:6 PPro-A2S
GRK: αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ
INT: cause I remind you to kindle up the

2 Timothy 3:15 PPro-A2S
GRK: τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς
INT: which [are] able you to make wise to

2 Timothy 4:21 PPro-A2S
GRK: ἐλθεῖν Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ
INT: to come Greets you Eubulus and

Titus 1:5 PPro-A2S
GRK: χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ
INT: on account I left you in Crete

Titus 3:8 PPro-A2S
GRK: τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι ἵνα
INT: these things I desire you to affirm strongly that

Titus 3:12 PPro-A2S
GRK: Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τύχικον
INT: Artemas to you or Tychicus

Titus 3:15 PPro-A2S
GRK: Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ'
INT: greet you those with

Philemon 1:10 PPro-A2S
GRK: παρακαλῶ σε περὶ τοῦ
INT: I exhort you for

Philemon 1:18 PPro-A2S
GRK: τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει
INT: anything he wronged you or owes

Philemon 1:23 PPro-A2S
GRK: Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ
INT: greets you Epaphras

Hebrews 1:5 PPro-A2S
GRK: σήμερον γεγέννηκά σε καὶ πάλιν
INT: today have begotten you and again

Hebrews 1:9 PPro-A2S
GRK: τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ θεός
INT: this anointed you God

Hebrews 2:12 PPro-A2S
GRK: ἐκκλησίας ὑμνήσω σε
INT: of [the] congregation I will sing praise you

Hebrews 5:5 PPro-A2S
GRK: σήμερον γεγέννηκά σε
INT: today have begotten you

Hebrews 6:14 PPro-A2S
GRK: εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων
INT: blessing I will bless you and multiplying

Hebrews 6:14 PPro-A2S
GRK: πληθύνων πληθυνῶ σε
INT: multiplying I will multiply you

Hebrews 13:5 PPro-A2S
GRK: Οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ'
INT: never not you will I leave nor

Hebrews 13:5 PPro-A2S
GRK: οὐ μή σε ἐγκαταλίπω
INT: never not you will I forsake

2 John 1:5 PPro-A2S
GRK: νῦν ἐρωτῶ σε κυρία οὐχ
INT: now I implore you lady not

2 John 1:13 PPro-A2S
GRK: Ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα
INT: greet you the children

3 John 1:2 PPro-A2S
GRK: πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ
INT: all things I wish you to prosper and

3 John 1:14 PPro-A2S
GRK: δὲ εὐθέως σε ἰδεῖν καὶ
INT: moreover immediately you to see and

3 John 1:14 PPro-A2S
GRK: σοι ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι
INT: to you greet you the friends

Revelation 3:3 PPro-A2S
GRK: ἥξω ἐπὶ σέ
INT: I will come upon you

Revelation 3:9 PPro-A2S
GRK: ἐγὼ ἠγάπησά σε
INT: I loved you

Revelation 3:10 PPro-A2S
GRK: μου κἀγώ σε τηρήσω ἐκ
INT: of me I also you will keep out of

Revelation 3:16 PPro-A2S
GRK: ψυχρός μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ
INT: cold I am about you to spit out of

Revelation 10:11 PPro-A2S
GRK: μοι Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι
INT: to me it is necessary you again to prophesy

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page