Hebrews 1:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5101 [e]Τίνι
Tini
To whichIPro-DMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3004 [e]εἶπέν
eipen
did He sayV-AIA-3S
4218 [e]ποτε
pote
everPrtcl
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
32 [e]ἀγγέλων
angelōn
angels:N-GMP
5207 [e]Υἱός
Huios
SonN-NMS
1473 [e]μου
mou
of mePPro-G1S
1510 [e]εἶ
ei
areV-PIA-2S
4771 [e]σύ,
sy
You;PPro-N2S
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
4594 [e]σήμερον
sēmeron
todayAdv
1080 [e]γεγέννηκά
gegennēka
have begottenV-RIA-1S
4771 [e]σε;
se
You?”PPro-A2S
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3825 [e]πάλιν
palin
again:Adv
1473 [e]Ἐγὼ
Egō
IPPro-N1S
1510 [e]ἔσομαι
esomai
will beV-FIM-1S
846 [e]αὐτῷ
autō
to HimPPro-DM3S
1519 [e]εἰς
eis
forPrep
3962 [e]Πατέρα,
Patera
a Father,N-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
846 [e]αὐτὸς
autos
HePPro-NM3S
1510 [e]ἔσται
estai
will beV-FIM-3S
1473 [e]μοι
moi
to MePPro-D1S
1519 [e]εἰς
eis
forPrep
5207 [e]Υἱόν;
Huion
a Son?”N-AMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1:5 Greek NT: Nestle 1904
Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς Πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς Υἱόν;

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε, καὶ πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν;

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε, καὶ πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν;

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tίνι γὰρ εἴπέν ποτε τῶν ἀγγέλων, Υἱός μου εἴ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; Καὶ πάλιν, Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν;

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
τίνι γὰρ εἶπέ ποτε τῶν ἀγγέλων· υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν· ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν;

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τίς γάρ λέγω ποτέ ὁ ἄγγελος υἱός ἐγώ εἰμί σύ ἐγώ σήμερον γεννάω σύ καί πάλιν ἐγώ εἰμί αὐτός εἰς πατήρ καί αὐτός εἰμί ἐγώ εἰς υἱός

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τίνι γὰρ εἶπέ ποτε τῶν ἀγγέλων, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; Καὶ πάλιν, Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν;

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων Υἱός μου εἶ σύ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε καὶ πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν

Hebrews 1:5 Hebrew Bible
כי אל מי מן המלאכים אמר מעולם בני אתה אני היום ילדתיך ועוד אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן׃

Hebrews 1:5 Aramaic NT: Peshitta
ܠܐܝܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܡܡܬܘܡ ܐܡܪ ܐܠܗܐ ܕܒܪܝ ܐܢܬ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܘܬܘܒ ܕܐܢܐ ܐܗܘܐ ܠܗ ܠܐܒܐ ܘܗܘ ܢܗܘܐ ܠܝ ܠܒܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For to which of the angels did He ever say, "YOU ARE MY SON, TODAY I HAVE BEGOTTEN YOU"? And again, "I WILL BE A FATHER TO HIM AND HE SHALL BE A SON TO ME"?

King James Bible
For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? And again, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son?

Holman Christian Standard Bible
For to which of the angels did He ever say, You are My Son; today I have become Your Father, or again, I will be His Father, and He will be My Son?
Treasury of Scripture Knowledge

Thou.

Hebrews 5:5 So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but …

Psalm 2:7 I will declare the decree: the LORD has said to me, You are my Son; …

Acts 13:33 God has fulfilled the same to us their children, in that he has raised …

I will.

2 Samuel 7:14 I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, …

1 Chronicles 17:13 I will be his father, and he shall be my son: and I will not take …

1 Chronicles 22:10 He shall build an house for my name; and he shall be my son, and …

1 Chronicles 28:6 And he said to me, Solomon your son, he shall build my house and …

Psalm 89:26,27 He shall cry to me, You are my father, my God, and the rock of my salvation…

Links
Hebrews 1:5Hebrews 1:5 NIVHebrews 1:5 NLTHebrews 1:5 ESVHebrews 1:5 NASBHebrews 1:5 KJVHebrews 1:5 Bible AppsHebrews 1:5 Biblia ParalelaHebrews 1:5 Chinese BibleHebrews 1:5 French BibleHebrews 1:5 German BibleBible Hub
Hebrews 1:4
Top of Page
Top of Page