ἔσομαι
Englishman's Concordance
ἔσομαι (esomai) — 13 Occurrences

Matthew 17:17 V-FI-1S
GRK: μεθ' ὑμῶν ἔσομαι ἕως πότε
INT: with you will I be how long when

Mark 9:19 V-FI-1S
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι ἕως πότε
INT: with you will I be until when

Luke 9:41 V-FI-1S
GRK: ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς
INT: until when will I be with you

John 8:55 V-FI-1S
GRK: οἶδα αὐτόν ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν
INT: I know him I will be like you

1 Corinthians 14:11 V-FI-1S
GRK: τῆς φωνῆς ἔσομαι τῷ λαλοῦντι
INT: of them sound I will be to him that speaks

2 Corinthians 6:16 V-FI-1S
GRK: ἐμπεριπατήσω καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεός
INT: walk among [them] and I will be their God

2 Corinthians 6:18 V-FI-1S
GRK: καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς
INT: and I will be to you for

2 Corinthians 12:6 V-FI-1S
GRK: καυχήσασθαι οὐκ ἔσομαι ἄφρων ἀλήθειαν
INT: to boast not I will be a fool for truth

Hebrews 1:5 V-FI-1S
GRK: πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς
INT: again I will be to him for

Hebrews 2:13 V-FI-1S
GRK: πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ'
INT: again I will be trusting in

Hebrews 8:10 V-FI-1S
GRK: αὐτούς καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς
INT: them and I will be hem to

Hebrews 8:12 V-FI-1S
GRK: ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις
INT: Because merciful I will be to the iniquities

Revelation 21:7 V-FI-1S
GRK: ταῦτα καὶ ἔσομαι αὐτῷ θεὸς
INT: all things and I will be to him God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page