ὄντες
Englishman's Concordance
ὄντες (ontes) — 26 Occurrences

Matthew 7:11 V-PP-NMP
GRK: ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα
INT: you evil being know [how] gifts

Matthew 12:34 V-PP-NMP
GRK: λαλεῖν πονηροὶ ὄντες ἐκ γὰρ
INT: to speak evil being out of indeed

Luke 6:3 V-PPA-NMP
GRK: μετ' αὐτοῦ ὄντες
INT: with him were

Luke 20:36 V-PP-NMP
GRK: ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες
INT: resurrection sons being

Luke 23:12 V-PP-NMP
GRK: ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς αὑτούς
INT: at emnity were between themselves

John 9:40 V-PP-NMP
GRK: μετ' αὐτοῦ ὄντες καὶ εἶπον
INT: with him were And they said

John 11:31 V-PP-NMP
GRK: Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ' αὐτῆς
INT: Jews who were with her

Acts 11:1 V-PP-NMP
GRK: ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν
INT: brothers who were in

Acts 15:32 V-PP-NMP
GRK: αὐτοὶ προφῆται ὄντες διὰ λόγου
INT: themselves prophets being by talk

Acts 19:31 V-PP-NMP
GRK: τῶν Ἀσιαρχῶν ὄντες αὐτῷ φίλοι
INT: of the chiefs of Asia being to him friends

Acts 22:9 V-PP-NMP
GRK: σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν
INT: with me being the indeed

Acts 28:25 V-PP-NMP
GRK: ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους
INT: disagreeing moreover being with one another

Romans 5:10 V-PP-NMP
GRK: γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ
INT: indeed enemies being we were reconciled

Romans 8:5 V-PP-NMP
GRK: κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς
INT: according to flesh are the things of the

Romans 8:8 V-PP-NMP
GRK: ἐν σαρκὶ ὄντες θεῷ ἀρέσαι
INT: in flesh are God to please

2 Corinthians 5:4 V-PP-NMP
GRK: γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ
INT: indeed who are in the

2 Corinthians 11:19 V-PP-NMP
GRK: ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες
INT: fools intelligent being

Ephesians 2:13 V-PP-NMP
GRK: οἵ ποτε ὄντες μακρὰν ἐγενήθητε
INT: who once were afar off are become

Ephesians 4:18 V-PP-NMP
GRK: τῇ διανοίᾳ ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς
INT: in the understanding being alienated from the

Colossians 4:11 V-PP-NMP
GRK: Ἰοῦστος οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς
INT: Justus the are of [the] circumcision

1 Thessalonians 5:8 V-PP-NMP
GRK: δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν ἐνδυσάμενοι
INT: moreover of day being should be sober having put on

1 Timothy 3:10 V-PP-NMP
GRK: διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες
INT: let them serve blameless being

Titus 1:16 V-PP-NMP
GRK: ἀρνοῦνται βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς
INT: deny [him] detestable being and disobedient

Hebrews 13:3 V-PP-NMP
GRK: καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι
INT: also yourselves being in [the] body

2 Peter 1:18 V-PP-NMP
GRK: σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ
INT: with him being on the

2 Peter 2:11 V-PP-NMP
GRK: δυνάμει μείζονες ὄντες οὐ φέρουσιν
INT: power greater being not do bring

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page