ὄντας
Englishman's Concordance
ὄντας (ontas) — 11 Occurrences

Acts 9:2 V-PP-AMP
GRK: τῆς ὁδοῦ ὄντας ἄνδρας τε
INT: of the way being men both

Acts 16:3 V-PP-AMP
GRK: Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς
INT: Jews who were in the

Acts 22:5 V-PP-AMP
GRK: τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδεμένους εἰς
INT: those there who were bound to

Acts 28:17 V-PP-AMP
GRK: αὐτὸν τοὺς ὄντας τῶν Ἰουδαίων
INT: he those who were of the Jews

Romans 16:11 V-PP-AMP
GRK: Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ
INT: of Narcissus who are in [the] Lord

Ephesians 2:1 V-PP-AMP
GRK: καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς
INT: and you being dead

Ephesians 2:5 V-PP-AMP
GRK: καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς
INT: also being we dead

Philippians 1:7 V-PP-AMP
GRK: πάντας ὑμᾶς ὄντας
INT: all you are

Colossians 1:21 V-PP-AMP
GRK: ὑμᾶς ποτὲ ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ
INT: you once being alienated and

Colossians 2:13 V-PP-AMP
GRK: ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας ἐν τοῖς
INT: you dead being in the

2 Timothy 2:19 V-PP-AMP
GRK: Κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ καί
INT: [the] Lord those that are his and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page