οὖσιν
Englishman's Concordance
οὖσιν (ousin) — 9 Occurrences

Mark 2:26 V-PP-DMP
GRK: σὺν αὐτῷ οὖσιν
INT: with him were

Acts 16:21 V-PP-DMP
GRK: ποιεῖν Ῥωμαίοις οὖσιν
INT: to do Romans being

Acts 20:34 V-PP-DMP
GRK: καὶ τοῖς οὖσιν μετ' ἐμοῦ
INT: and to those who were with me

Romans 1:7 V-PP-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ
INT: to all those who are in Rome

Romans 8:28 V-PP-DMP
GRK: πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν
INT: [his] purpose called are

2 Corinthians 1:1 V-PP-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ
INT: all who are in all

Galatians 4:8 V-PP-DMP
GRK: φύσει μὴ οὖσιν θεοῖς
INT: by nature not are gods

Ephesians 1:1 V-PP-DMP
GRK: ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ
INT: saints who are at Ephesus

Philippians 1:1 V-PP-DMP
GRK: Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις
INT: Jesus who are in Philippi

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
εἴπερ — 6 Occ.
εἰρηνεύετε — 3 Occ.
εἰρηνεύοντες — 1 Occ.
εἰρήνη — 48 Occ.
εἰρήνην — 25 Occ.
εἰρήνης — 19 Occ.
εἰρηνική — 1 Occ.
εἰρηνικὸν — 1 Occ.
εἰρηνοποιήσας — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page