ἔστω
Englishman's Concordance
ἔστω (estō) — 12 Occurrences

Matthew 5:37 V-PM-3S
GRK: ἔστω δὲ ὁ
INT: let it be moreover the

Matthew 18:17 V-PM-3S
GRK: ἐκκλησίας παρακούσῃ ἔστω σοι ὥσπερ
INT: church he fail to listen to let him be to you as

Acts 1:20 V-PM-3S
GRK: καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν
INT: and not let there be [one person] dwelling

Acts 2:14 V-PM-3S
GRK: ὑμῖν γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε
INT: to you known let be and give heed to

Acts 4:10 V-PM-3S
GRK: γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν
INT: known be it to all you

Acts 13:38 V-PM-3S
GRK: Γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ἄνδρες
INT: Known therefore be it to you men

Acts 28:28 V-PM-3S
GRK: οὖν ὑμῖν ἔστω ὅτι τοῖς
INT: therefore to you be it that to the

2 Corinthians 12:16 V-PM-3S
GRK: Ἔστω δέ ἐγὼ
INT: be it so however I

Galatians 1:8 V-PM-3S
GRK: ὑμῖν ἀνάθεμα ἔστω
INT: to you accursed let him be

Galatians 1:9 V-PM-3S
GRK: παρελάβετε ἀνάθεμα ἔστω
INT: you received accursed let him be

James 1:19 V-PM-3S
GRK: μου ἀγαπητοί ἔστω δὲ πᾶς
INT: my beloved let be also every

1 Peter 3:3 V-PM-3S
GRK: ὧν ἔστω οὐχ ὁ
INT: whose let it be not the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page