ὦσιν
Englishman's Concordance
ὦσιν (ōsin) — 11 Occurrences

Mark 3:14 V-PSA-3P
GRK: ὠνόμασεν ἵνα ὦσιν μετ' αὐτοῦ
INT: he calls that they might be with him

John 17:11 V-PSA-3P
GRK: μοι ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς
INT: me that they might be one as

John 17:19 V-PSA-3P
GRK: ἐμαυτόν ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ
INT: myself that might be also they

John 17:21 V-PSA-3P
GRK: πάντες ἓν ὦσιν καθὼς σύ
INT: all one might be as you

John 17:21 V-PSA-3P
GRK: ἐν ἡμῖν ὦσιν ἵνα ὁ
INT: in us might be that the

John 17:22 V-PSA-3P
GRK: αὐτοῖς ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς
INT: them that they might be one as

John 17:23 V-PSA-3P
GRK: ἐμοί ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς
INT: me that they might be perfected in

John 17:24 V-PSA-3P
GRK: ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ' ἐμοῦ
INT: I they also might be with me

1 Corinthians 7:29 V-PSA-3P
GRK: μὴ ἔχοντες ὦσιν
INT: not having be

1 Timothy 5:7 V-PSA-3P
GRK: ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν
INT: that blameless they might be

Titus 3:14 V-PSA-3P
GRK: ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι
INT: that not they might be unfruitful

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page