ἦτε
Englishman's Concordance
ἦτε (ēte) — 19 Occurrences

John 9:41 V-II-2P
GRK: Εἰ τυφλοὶ ἦτε οὐκ ἂν
INT: If blind you were not anyhow

John 14:3 V-PSA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς ἦτε
INT: also you might be

John 15:19 V-II-2P
GRK: τοῦ κόσμου ἦτε ὁ κόσμος
INT: the world you were the world

Romans 6:17 V-II-2P
GRK: θεῷ ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς
INT: to God that you [once] were servants

Romans 6:20 V-II-2P
GRK: γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας
INT: indeed servants you were of sin

Romans 6:20 V-II-2P
GRK: ἁμαρτίας ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ
INT: of sin free you were as to righteousness

Romans 11:25 V-PSA-2P
GRK: ἵνα μὴ ἦτε παρ' ἑαυτοῖς
INT: that not you might be to yourselves

1 Corinthians 1:10 V-PSA-2P
GRK: ὑμῖν σχίσματα ἦτε δὲ κατηρτισμένοι
INT: you divisions you be moreover knit together

1 Corinthians 5:7 V-PSA-2P
GRK: ζύμην ἵνα ἦτε νέον φύραμα
INT: leaven that you might be a new lump

1 Corinthians 6:11 V-II-2P
GRK: ταῦτά τινες ἦτε ἀλλὰ ἀπελούσασθε
INT: these things some you were but you were washed

1 Corinthians 7:5 V-PSA-2P
GRK: τὸ αὐτὸ ἦτε ἵνα μὴ
INT: the same come together that not

1 Corinthians 12:2 V-II-2P
GRK: ὅτε ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ
INT: when Gentiles you were to

2 Corinthians 9:3 V-PSA-2P
GRK: ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε
INT: I said prepared you might be

2 Corinthians 13:9 V-PSA-2P
GRK: δὲ δυνατοὶ ἦτε τοῦτο καὶ
INT: however strong might be But this also

Ephesians 2:12 V-II-2P
GRK: ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ
INT: that you were the time

Ephesians 5:8 V-II-2P
GRK: ἦτε γάρ ποτε
INT: you were indeed once

Philippians 1:10 V-PSA-2P
GRK: διαφέροντα ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ
INT: are excellent that you might be pure and

James 1:4 V-PSA-2P
GRK: ἐχέτω ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ
INT: let have that you might be perfect and

1 Peter 2:25 V-II-2P
GRK: ἦτε γὰρ ὡς
INT: you were indeed as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
εἰλικρινῆ — 1 Occ.
εἰλικρινεῖς — 1 Occ.
ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page