1 Corinthians 7:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3361 [e]Μὴ
NotAdv
650 [e]ἀποστερεῖτε
apostereite
depriveV-PMA-2P
240 [e]ἀλλήλους,
allēlous
one another,RecPro-AMP
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
3385 [e]μήτι
mēti
notIntPrtcl
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
1537 [e]ἐκ
ek
byPrep
4859 [e]συμφώνου
symphōnou
mutual agreement,Adj-GNS
4314 [e]πρὸς
pros
forPrep
2540 [e]καιρὸν
kairon
a time,N-AMS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
4980 [e]σχολάσητε
scholasēte
you might be at leisureV-ASA-2P
3588 [e]τῇ
- Art-DFS
4335 [e]προσευχῇ
proseuchē
for prayer;N-DFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3825 [e]πάλιν
palin
again,Adv
1909 [e]ἐπὶ
epi
togetherPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
846 [e]αὐτὸ
auto
samePPro-AN3S
1510 [e]ἦτε,
ēte
be,V-PSA-2P
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
3361 [e]μὴ
notAdv
3985 [e]πειράζῃ
peirazē
may temptV-PSA-3S
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
youPPro-A2P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
4567 [e]Σατανᾶς
Satanas
Satan,N-NMS
1223 [e]διὰ
dia
throughPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
192 [e]ἀκρασίαν
akrasian
lack of self-controlN-AFS
4771 [e]ὑμῶν.
hymōn
of you.PPro-G2P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:5 Greek NT: Nestle 1904
μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν, ἵνα σχολάζητε τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσευχῇ, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησθε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν, ἵνα σχολάζητε τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησθε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν, ἵνα σχολάζητε τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσευχῇ, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησθε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους εἰ μὴ τι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάζητε τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησθε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν

1 Corinthians 7:5 Hebrew Bible
אל תמנעו את עצמכם זה מזה זולתי בהסכמת שניכם על זמן קבוע להיות פנוים לתענית ולתפלה ותשובו ותתאחדו פן ינסה אתכם השטן בעבור פריצות יצרכם׃

1 Corinthians 7:5 Aramaic NT: Peshitta
ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܓܠܙܘܢ ܚܕ ܠܚܕ ܐܠܐ ܐܡܬܝ ܕܬܪܝܟܘܢ ܬܫܬܘܘܢ ܒܙܒܢ ܕܬܬܥܢܘܢ ܠܨܘܡܐ ܘܠܨܠܘܬܐ ܘܬܘܒ ܠܗ ܠܨܒܘܬܐ ܬܬܦܢܘܢ ܕܠܐ ܢܢܤܝܟܘܢ ܤܛܢܐ ܡܛܠ ܪܓܬܐ ܕܦܓܪܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Stop depriving one another, except by agreement for a time, so that you may devote yourselves to prayer, and come together again so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control.

King James Bible
Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency.

Holman Christian Standard Bible
Do not deprive one another sexually--except when you agree for a time, to devote yourselves to prayer. Then come together again; otherwise, Satan may tempt you because of your lack of self-control.
Treasury of Scripture Knowledge

except.

Exodus 19:15 And he said to the people, Be ready against the third day: come not …

1 Samuel 21:4,5 And the priest answered David, and said, There is no common bread …

Joel 2:16 Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, …

Zechariah 7:3 And to speak to the priests which were in the house of the LORD of …

Zechariah 12:12-14 And the land shall mourn, every family apart; the family of the house …

that Satan.

Matthew 19:11 But he said to them, All men cannot receive this saying, save they …

1 Thessalonians 3:5 For this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your …

Links
1 Corinthians 7:51 Corinthians 7:5 NIV1 Corinthians 7:5 NLT1 Corinthians 7:5 ESV1 Corinthians 7:5 NASB1 Corinthians 7:5 KJV1 Corinthians 7:5 Bible Apps1 Corinthians 7:5 Biblia Paralela1 Corinthians 7:5 Chinese Bible1 Corinthians 7:5 French Bible1 Corinthians 7:5 German BibleBible Hub
1 Corinthians 7:4
Top of Page
Top of Page