μήτι
Englishman's Concordance
μήτι (mēti) — 17 Occurrences

Matthew 7:16 Prtcl-I
GRK: ἐπιγνώσεσθε αὐτούς μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ
INT: you will know them not Do they gather from

Matthew 12:23 Prtcl-I
GRK: καὶ ἔλεγον Μήτι οὗτός ἐστιν
NAS: This man cannot be the Son
KJV: said, Is not this the son
INT: and said not This is

Matthew 26:22 Prtcl-I
GRK: εἷς ἕκαστος Μήτι ἐγώ εἰμι
NAS: to say to Him, Surely not I, Lord?
KJV: Lord, is it I?
INT: one each not I Is it

Matthew 26:25 Prtcl-I
GRK: αὐτὸν εἶπεν Μήτι ἐγώ εἰμι
NAS: Him, said, Surely it is not I, Rabbi?
KJV: Master, is it I? He said
INT: him said not I is it

Mark 4:21 Prtcl-I
GRK: αὐτοῖς ὅτι Μήτι ἔρχεται ὁ
KJV: he said unto them, Is a candle brought
INT: to them not is brought a

Mark 14:19 Prtcl-I
GRK: κατὰ εἷς Μήτι ἐγώ
NAS: to Him one by one, Surely not I?
KJV: unto him one by one, [Is] it I? and
INT: by one not [Is it] I

Luke 6:39 Prtcl-I
GRK: παραβολὴν αὐτοῖς Μήτι δύναται τυφλὸς
KJV: a parable unto them, Can the blindINT: a parable to them not Is able a blind [man]

Luke 9:13 Prtcl-I
GRK: δύο εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς
NAS: fish, unless perhaps we go and buy
INT: two if not having gone we

John 4:29 Prtcl-I
GRK: ὅσα ἐποίησα μήτι οὗτός ἐστιν
KJV: I did: is not this the Christ?
INT: whatever I did can it be this is

John 8:22 Prtcl-I
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτὸν
NAS: were saying, Surely He will not kill
KJV: the Jews, Will he kill himself?
INT: the Jews not Will he kill himself

John 18:35 Prtcl-I
GRK: ὁ Πιλᾶτος Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός
KJV: Pilate answered, Am I
INT: Pilate not I a Jew

Acts 10:47 Prtcl-I
GRK: Μήτι τὸ ὕδωρ
NAS: Surely no one can
KJV: Can any man forbid
INT: if not The water

1 Corinthians 7:5 Prtcl-I
GRK: ἀλλήλους εἰ μήτι ἂν ἐκ
INT: one another if not anyhow by

2 Corinthians 1:17 Prtcl-I
GRK: οὖν βουλόμενος μήτι ἄρα τῇ
KJV: thus minded, did I use lightness? or
INT: Therefore purposing not indeed

2 Corinthians 12:18 Prtcl-I
GRK: τὸν ἀδελφόν μήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς
INT: the brother not did exploit you

2 Corinthians 13:5 Prtcl-I
GRK: ὑμῖν εἰ μήτι ἀδόκιμοί ἐστε
INT: you if not rejected you are

James 3:11 Prtcl-I
GRK: μήτι ἡ πηγὴ
KJV: Doth a fountain send forth
INT: not the spring

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page