μητρὸς
Englishman's Concordance
μητρὸς (mētros) — 12 Occurrences

Matthew 1:18 N-GFS
GRK: Μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας
NAS: was as follows: when His mother Mary
KJV: When as his mother Mary was espoused
INT: having been betrothed the mother of him Mary

Matthew 2:11 N-GFS
GRK: Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ
NAS: with Mary His mother; and they fell
KJV: Mary his mother, and fell down,
INT: Mary the mother of him and

Matthew 10:35 N-GFS
GRK: κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ
NAS: AGAINST HER MOTHER, AND A DAUGHTER-IN-LAW
KJV: her mother, and
INT: against the mother of her and

Matthew 14:8 N-GFS
GRK: ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς Δός
NAS: Having been prompted by her mother, she said,
KJV: of her mother, said, Give
INT: by the mother of her Give

Matthew 19:12 N-GFS
GRK: ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως
NAS: that way from their mother's womb;
KJV: born from [their] mother's womb: and
INT: from [the] womb of [their] mother were born thus

Luke 1:15 N-GFS
GRK: ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ
NAS: Spirit while yet in his mother's womb.
KJV: from his mother's womb.
INT: from [the] womb mother of his

John 3:4 N-GFS
GRK: κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον
NAS: a second time into his mother's womb
KJV: into his mother's womb, and
INT: womb of the mother of him a second time

John 19:25 N-GFS
GRK: ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρία
NAS: were His mother, and His mother's sister,
KJV: and his mother's sister, Mary
INT: sister of the mother of him Mary

Acts 3:2 N-GFS
GRK: ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων
NAS: lame from his mother's womb
KJV: from his mother's womb was carried,
INT: from womb of mother of him being

Acts 12:12 N-GFS
GRK: Μαρίας τῆς μητρὸς Ἰωάννου τοῦ
NAS: of Mary, the mother of John
KJV: of Mary the mother of John,
INT: Mary the mother of John who

Acts 14:8 N-GFS
GRK: ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὃς
NAS: lame from his mother's womb,
KJV: from his mother's womb, who
INT: from [the] womb of [the] mother of him who

Galatians 1:15 N-GFS
GRK: ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ
NAS: God, who had set me apart [even] from my mother's womb
KJV: from my mother's womb, and
INT: from womb of mother of me and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page