Matthew 19:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1510 [e]εἰσὶν
eisin
There areV-PIA-3P
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
2135 [e]εὐνοῦχοι
eunouchoi
eunuchsN-NMP
3748 [e]οἵτινες
hoitines
whoRelPro-NMP
1537 [e]ἐκ
ek
from [the]Prep
2836 [e]κοιλίας
koilias
wombN-GFS
3384 [e]μητρὸς
mētros
of [their] motherN-GFS
1080 [e]ἐγεννήθησαν
egennēthēsan
were bornV-AIP-3P
3779 [e]οὕτως,
houtōs
thus,Adv
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1510 [e]εἰσὶν
eisin
there areV-PIA-3P
2135 [e]εὐνοῦχοι
eunouchoi
eunuchsN-NMP
3748 [e]οἵτινες
hoitines
whoRelPro-NMP
2134 [e]εὐνουχίσθησαν
eunouchisthēsan
were made eunuchsV-AIP-3P
5259 [e]ὑπὸ
hypo
byPrep
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GMP
444 [e]ἀνθρώπων,
anthrōpōn
men,N-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1510 [e]εἰσὶν
eisin
there areV-PIA-3P
2135 [e]εὐνοῦχοι
eunouchoi
eunuchsN-NMP
3748 [e]οἵτινες
hoitines
whoRelPro-NMP
2134 [e]εὐνούχισαν
eunouchisan
made eunuchs ofV-AIA-3P
1438 [e]ἑαυτοὺς
heautous
themselvesRefPro-AM3P
1223 [e]διὰ
dia
for the sake ofPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
932 [e]βασιλείαν
basileian
kingdomN-AFS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
3772 [e]οὐρανῶν.
ouranōn
heavens.N-GMP
3588 [e]
ho
The [one]Art-NMS
1410 [e]δυνάμενος
dynamenos
being ableV-PPM/P-NMS
5562 [e]χωρεῖν
chōrein
to receive [it],V-PNA
5562 [e]χωρείτω.
chōreitō
let him receive [it].V-PMA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:12 Greek NT: Nestle 1904
εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι, οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως· καί εἰσιν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· καί εἰσιν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω· καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι, οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω· καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω

Matthew 19:12 Hebrew Bible
יש סריסים אשר נולדו כן מבטן אמם ויש סריסים המסרסים על ידי אדם ויש סריסים אשר סרסו את עצמם למען מלכות השמים מי שיוכל לקבל יקבל׃

Matthew 19:12 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܬ ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܐ ܕܡܢ ܟܪܤܐ ܕܐܡܗܘܢ ܐܬܝܠܕܘ ܗܟܢܐ ܘܐܝܬ ܡܗܝܡܢܐ ܕܡܢ ܒܢܝܢܫܐ ܗܘܘ ܡܗܝܡܢܐ ܘܐܝܬ ܡܗܝܡܢܐ ܕܗܢܘܢ ܥܒܕܘ ܢܦܫܗܘܢ ܡܗܝܡܢܐ ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܡܢ ܕܡܫܟܚ ܕܢܤܦܩ ܢܤܦܩ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For there are eunuchs who were born that way from their mother's womb; and there are eunuchs who were made eunuchs by men; and there are also eunuchs who made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. He who is able to accept this, let him accept it."

King James Bible
For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.

Holman Christian Standard Bible
For there are eunuchs who were born that way from their mother's womb, there are eunuchs who were made by men, and there are eunuchs who have made themselves that way because of the kingdom of heaven. Let anyone accept this who can."
Treasury of Scripture Knowledge

which were made.

Isaiah 39:7 And of your sons that shall issue from you, which you shall beget, …

Isaiah 56:3,4 Neither let the son of the stranger, that has joined himself to the …

which have.

1 Corinthians 7:32-38 But I would have you without carefulness. He that is unmarried cares …

1 Corinthians 9:5,15 Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other …

Links
Matthew 19:12Matthew 19:12 NIVMatthew 19:12 NLTMatthew 19:12 ESVMatthew 19:12 NASBMatthew 19:12 KJVMatthew 19:12 Bible AppsMatthew 19:12 Biblia ParalelaMatthew 19:12 Chinese BibleMatthew 19:12 French BibleMatthew 19:12 German BibleBible Hub
Matthew 19:11
Top of Page
Top of Page