κοιλίας
Englishman's Concordance
κοιλίας (koilias) — 7 Occurrences

Matthew 19:12 N-GFS
GRK: οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν
NAS: from their mother's womb; and there are eunuchs
KJV: [their] mother's womb: and
INT: who from [the] womb of [their] mother were born

Luke 1:15 N-GFS
GRK: ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ
NAS: while yet in his mother's womb.
KJV: his mother's womb.
INT: even from [the] womb mother of his

Luke 1:42 N-GFS
GRK: καρπὸς τῆς κοιλίας σου
NAS: [is] the fruit of your womb!
KJV: [is] the fruit of thy womb.
INT: fruit of the womb of you

John 7:38 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν
NAS: said, From his innermost being will flow
KJV: out of his belly shall flow rivers
INT: out of the belly of him will flow

Acts 3:2 N-GFS
GRK: χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ
NAS: from his mother's womb was being carried
KJV: his mother's womb was carried, whom
INT: lame from womb of mother of him

Acts 14:8 N-GFS
GRK: χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ
NAS: from his mother's womb, who
KJV: his mother's womb, who never
INT: lame from [the] womb of [the] mother of him

Galatians 1:15 N-GFS
GRK: με ἐκ κοιλίας μητρός μου
NAS: [even] from my mother's womb and called
KJV: my mother's womb, and called
INT: me from womb of mother of me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page