κοιλίᾳ
Englishman's Concordance
κοιλίᾳ (koilia) — 10 Occurrences

Matthew 12:40 N-DFS
GRK: ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους
NAS: NIGHTS IN THE BELLY OF THE SEA MONSTER,
KJV: in the whale's belly; so shall the Son
INT: in the belly of the great fish

Luke 1:41 N-DFS
GRK: ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς καὶ
NAS: leaped in her womb; and Elizabeth
KJV: in her womb; and Elisabeth
INT: in the womb of her and

Luke 1:44 N-DFS
GRK: ἐν τῇ κοιλίᾳ μου
NAS: the baby leaped in my womb for joy.
KJV: in my womb for joy.
INT: in the womb of me

Luke 2:21 N-DFS
GRK: ἐν τῇ κοιλίᾳ
NAS: before He was conceived in the womb.
KJV: was conceived in the womb.
INT: in the womb

Luke 11:27 N-NFS
GRK: Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά
NAS: to Him, Blessed is the womb that bore
KJV: Blessed [is] the womb that bare
INT: Blessed the womb that has borne

Romans 16:18 N-DFS
GRK: τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ καὶ διὰ
NAS: but of their own appetites; and by their smooth
KJV: but their own belly; and by
INT: the of themselves belly and by

1 Corinthians 6:13 N-DFS
GRK: βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ
NAS: Food is for the stomach and the stomach
KJV: Meats for the belly, and the belly
INT: foods for the belly and the

1 Corinthians 6:13 N-NFS
GRK: καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν
NAS: is for the stomach and the stomach is for food,
KJV: and the belly for meats:
INT: and the belly the for foods

Philippians 3:19 N-NFS
GRK: θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ
NAS: god is [their] appetite, and [whose] glory
KJV: God [is their] belly, and
INT: God [is] the belly and the

Revelation 10:10 N-NFS
GRK: ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου
NAS: I had eaten it, my stomach was made bitter.
KJV: it, my belly was bitter.
INT: was made bitter the stomach of me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page