κεκοιμημένων
Englishman's Concordance
κεκοιμημένων (kekoimēmenōn) — 2 Occurrences

Matthew 27:52 V-RPM/P-GMP
GRK: σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθησαν
NAS: of the saints who had fallen asleep were raised;
KJV: of the saints which slept arose,
INT: bodies of the fallen asleep saints arose

1 Corinthians 15:20 V-RPM/P-GMP
GRK: ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων
NAS: of those who are asleep.
KJV: the firstfruits of them that slept.
INT: first-fruit of those fallen asleep

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page