Acts 3:2
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καί
kai
AndConj
5100 [e]τις
tis
a certainIPro-NMS
435 [e]ἀνὴρ
anēr
man,N-NMS
5560 [e]χωλὸς
chōlos
lameAdj-NMS
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
2836 [e]κοιλίας
koilias
wombN-GFS
3384 [e]μητρὸς
mētros
of motherN-GFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
5225 [e]ὑπάρχων
hyparchōn
being,V-PPA-NMS
941 [e]ἐβαστάζετο,
ebastazeto
was being carried,V-IIM/P-3S
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
5087 [e]ἐτίθουν
etithoun
they placedV-IIA-3P
2596 [e]καθ’
kath’
everyPrep
2250 [e]ἡμέραν
hēmeran
dayN-AFS
4314 [e]πρὸς
pros
atPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2374 [e]θύραν
thyran
gateN-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
2411 [e]ἱεροῦ
hierou
templeN-GNS
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
3004 [e]λεγομένην
legomenēn
calledV-PPM/P-AFS
5611 [e]Ὡραίαν
Hōraian
BeautifulAdj-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GNS
154 [e]αἰτεῖν
aitein
to ask forV-PNA
1654 [e]ἐλεημοσύνην
eleēmosynēn
almsN-AFS
3844 [e]παρὰ
para
fromPrep
3588 [e]τῶν
tōn
those whoArt-GMP
1531 [e]εἰσπορευομένων
eisporeuomenōn
were goingV-PPM/P-GMP
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
2411 [e]ἱερόν·
hieron
temple,N-ANS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 3:2 Greek NT: Nestle 1904
καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ’ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην Ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν·

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:2 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ' ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην Ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:2 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ' ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην Ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν,

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:2 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο· ὃν ἐτίθουν καθ’ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην Ὡραίαν, τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:2 Greek NT: Greek Orthodox Church
καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ’ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν·

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:2 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ’ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν·

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:2 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο· ὃν ἐτίθουν καθ’ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην Ὡραίαν, τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:2 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο ὃν ἐτίθουν καθ' ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην Ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν·

Acts 3:2 Hebrew Bible
ואיש אחד פסח מבטן אמו מובא שמה אשר יושיבהו יום יום שער המקדש הנקרא שער המהדר לשאל מתנות מאת באי המקדש׃

Acts 3:2 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܚܓܝܪܐ ܕܡܢ ܟܪܤ ܐܡܗ ܫܩܝܠܝܢ ܗܘܘ ܐܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܕܝܢ ܗܘܘ ܡܝܬܝܢ ܘܤܝܡܝܢ ܠܗ ܒܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܡܬܩܪܐ ܫܦܝܪܐ ܕܢܗܘܐ ܫܐܠ ܙܕܩܬܐ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܥܐܠܝܢ ܠܗܝܟܠܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And a man who had been lame from his mother's womb was being carried along, whom they used to set down every day at the gate of the temple which is called Beautiful, in order to beg alms of those who were entering the temple.

King James Bible
And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple;

Holman Christian Standard Bible
And a man who was lame from birth was carried there and placed every day at the temple gate called Beautiful, so he could beg from those entering the temple complex.
Treasury of Scripture Knowledge

lame.

Acts 4:22 For the man was above forty years old, on whom this miracle of healing …

Acts 14:8 And there sat a certain man at Lystra, weak in his feet, being a …

John 1:9-30 That was the true Light, which lights every man that comes into the world…

whom.

Luke 16:20 And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his …

which.

Acts 3:10 And they knew that it was he which sat for alms at the Beautiful …

to ask.

Acts 10:4,31 And when he looked on him, he was afraid, and said, What is it, Lord? …

Luke 18:35 And it came to pass, that as he was come near to Jericho, a certain …

John 9:8 The neighbors therefore, and they which before had seen him that …

Links
Acts 3:2Acts 3:2 NIVActs 3:2 NLTActs 3:2 ESVActs 3:2 NASBActs 3:2 KJVActs 3:2 Bible AppsActs 3:2 Biblia ParalelaActs 3:2 Chinese BibleActs 3:2 French BibleActs 3:2 German BibleBible Hub
Acts 3:1
Top of Page
Top of Page