1531. εἰσπορεύομαι (eisporeuomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1531. εἰσπορεύομαι (eisporeuomai) — 18 Occurrences

Matthew 15:17 V-PPM/P-NNS
GRK: πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ
NAS: that everything that goes into the mouth
KJV: whatsoever entereth in at
INT: everything which enters into the

Mark 1:21 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ
NAS: They went into Capernaum;
KJV: And they went into Capernaum;
INT: And they go into Capernaum

Mark 4:19 V-PPM/P-NFP
GRK: λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν
NAS: for other things enter in and choke
KJV: other things entering in, choke
INT: other things desires entering in choke the

Mark 5:40 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν
NAS: and His own companions, and entered [the room] where
KJV: him, and entereth in where the damsel
INT: him and enters in where was

Mark 6:56 V-IIM/P-3S
GRK: ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας
NAS: Wherever He entered villages, or
KJV: whithersoever he entered, into
INT: wherever anyhow he entered into villages

Mark 7:15 V-PPM/P-NNS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν
NAS: defile him if it goes into him; but the things which proceed
KJV: a man, that entering into him
INT: the man entering into him

Mark 7:18 V-PPM/P-NNS
GRK: τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν
NAS: that whatever goes into the man
KJV: from without entereth into
INT: which from outside enters into the

Mark 7:19 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς
NAS: because it does not go into his heart,
KJV: Because it entereth not into
INT: because not it enters of him into

Mark 11:2 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν
NAS: you, and immediately as you enter it, you will find
KJV: and as soon as ye be entered into it,
INT: and immediately entering into it

Luke 8:16 V-PPM/P-NMP
GRK: ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ
NAS: that those who come in may see
KJV: that they which enter in may see
INT: that they who enter in might see the

Luke 11:33 V-PPM/P-NMP
GRK: ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς
NAS: that those who enter may see
KJV: they which come in may see
INT: that they who enter in the light

Luke 18:24 V-PIM/P-3P
GRK: τοῦ θεοῦ εἰσπορεύονται
NAS: who are wealthy to enter the kingdom
INT: of God shall enter

Luke 19:30 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον
NAS: of [you]; there, as you enter, you will find
KJV: the which at your entering ye shall find
INT: in which entering you will find a colt

Luke 22:10 V-PIM/P-3S
GRK: εἰς ἣν εἰσπορεύεται
NAS: him into the house that he enters.
KJV: the house where he entereth in.
INT: to that he enters

Acts 3:2 V-PPM/P-GMP
GRK: παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ
NAS: of those who were entering the temple.
KJV: of them that entered into
INT: from those who were going into the

Acts 8:3 V-PPM/P-NMS
GRK: τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος σύρων τε
NAS: the church, entering house
KJV: of the church, entering into every
INT: the houses entering dragged moreover

Acts 9:28 V-PPM/P-NMS
GRK: μετ' αὐτῶν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος
NAS: And he was with them, moving about
KJV: with them coming in and going out
INT: with them coming in and going out

Acts 28:30 V-PPM/P-AMP
GRK: πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς αὐτόν
NAS: and was welcoming all who came to him,
KJV: received all that came in unto him,
INT: all who came in unto him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page