εἰσπορεύεται
Englishman's Concordance
εἰσπορεύεται (eisporeuetai) — 3 Occurrences

Mark 5:40 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν
NAS: and His own companions, and entered [the room] where
KJV: him, and entereth in where the damsel
INT: him and enters in where was

Mark 7:19 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς
NAS: because it does not go into his heart,
KJV: Because it entereth not into
INT: because not it enters of him into

Luke 22:10 V-PIM/P-3S
GRK: εἰς ἣν εἰσπορεύεται
NAS: him into the house that he enters.
KJV: the house where he entereth in.
INT: to that he enters

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page