εἰσπορεύονται
Englishman's Concordance
εἰσπορεύονται (eisporeuontai) — 2 Occurrences

Mark 1:21 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ
NAS: They went into Capernaum;
KJV: And they went into Capernaum;
INT: And they go into Capernaum

Luke 18:24 V-PIM/P-3P
GRK: τοῦ θεοῦ εἰσπορεύονται
NAS: who are wealthy to enter the kingdom
INT: of God shall enter

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page