εἰσπορευόμενον
Englishman's Concordance
εἰσπορευόμενον (eisporeuomenon) — 3 Occurrences

Matthew 15:17 V-PPM/P-NNS
GRK: πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ
NAS: that everything that goes into the mouth
KJV: whatsoever entereth in at
INT: everything which enters into the

Mark 7:15 V-PPM/P-NNS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν
NAS: defile him if it goes into him; but the things which proceed
KJV: a man, that entering into him
INT: the man entering into him

Mark 7:18 V-PPM/P-NNS
GRK: τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν
NAS: that whatever goes into the man
KJV: from without entereth into
INT: which from outside enters into the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page