εἰσπορευομένων
Englishman's Concordance
εἰσπορευομένων (eisporeuomenōn) — 1 Occurrence

Acts 3:2 V-PPM/P-GMP
GRK: παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ
NAS: of those who were entering the temple.
KJV: of them that entered into
INT: from those who were going into the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page