εἰσπορευομένους
Englishman's Concordance
εἰσπορευομένους (eisporeuomenous) — 1 Occurrence

Acts 28:30 V-PPM/P-AMP
GRK: πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς αὐτόν
NAS: and was welcoming all who came to him,
KJV: received all that came in unto him,
INT: all who came in unto him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page