εἰσπορευόμεναι
Englishman's Concordance
εἰσπορευόμεναι (eisporeuomenai) — 1 Occurrence

Mark 4:19 V-PPM/P-NFP
GRK: λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν
NAS: for other things enter in and choke
KJV: other things entering in, choke
INT: other things desires entering in choke the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page