καθ'
Englishman's Concordance
καθ' (kath') — 61 Occurrences

Matthew 5:11 Prep
GRK: πᾶν πονηρὸν καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι
NAS: of evil against you because
KJV: of evil against you
INT: all kinds of evil against you lying

Matthew 12:25 Prep
GRK: βασιλεία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς ἐρημοῦται
NAS: divided against itself
KJV: divided against itself
INT: kingdom having divided against itself is brought to desolation

Matthew 12:25 Prep
GRK: οἰκία μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς οὐ
NAS: divided against itself
KJV: house divided against itself shall
INT: house having divided against itself not

Matthew 26:55 Prep
GRK: συλλαβεῖν με καθ' ἡμέραν ἐν
NAS: a robber? Every day
INT: to capture me every day in

Mark 9:40 Prep
GRK: οὐκ ἔστιν καθ' ἡμῶν ὑπὲρ
NAS: For he who is not against us is for us.
KJV: is not against us is
INT: not is against us for

Mark 14:49 Prep
GRK: καθ' ἡμέραν ἤμην
NAS: Every day
INT: every day I was

Luke 4:14 Prep
GRK: φήμη ἐξῆλθεν καθ' ὅλης τῆς
NAS: Him spread through all
KJV: him through all
INT: a report went out into all the

Luke 8:39 Prep
GRK: καὶ ἀπῆλθεν καθ' ὅλην τὴν
NAS: proclaiming throughout the whole
KJV: and published throughout the whole
INT: And he departed through all the

Luke 9:23 Prep
GRK: σταυρὸν αὐτοῦ καθ' ἡμέραν καὶ
NAS: up his cross daily and follow
INT: cross of him every daily and

Luke 9:50 Prep
GRK: οὐκ ἔστιν καθ' ὑμῶν ὑπὲρ
NAS: [him]; for he who is not against you is for you.
KJV: that is not against us is
INT: not is against us for

Luke 11:3 Prep
GRK: ἡμῖν τὸ καθ' ἡμέραν
NAS: Give us each day our daily
KJV: Give us day by day our
INT: us each day

Luke 16:19 Prep
GRK: βύσσον εὐφραινόμενος καθ' ἡμέραν λαμπρῶς
NAS: joyously living in splendor every day.
KJV: and fared sumptuously every day:
INT: fine linen making good cheer every day in splendor

Luke 19:47 Prep
GRK: διδάσκων τὸ καθ' ἡμέραν ἐν
NAS: And He was teaching daily in the temple;
KJV: And he taught daily in the temple.
INT: teaching every day in

Luke 22:53 Prep
GRK: καθ' ἡμέραν ὄντος
NAS: While I was with you daily in the temple,
INT: every day I was

Luke 23:5 Prep
GRK: λαὸν διδάσκων καθ' ὅλης τῆς
NAS: teaching all over Judea, starting
KJV: teaching throughout all
INT: people teaching throughout all

John 8:9 Prep
GRK: ἐξήρχοντο εἷς καθ' εἷς ἀρξάμενοι
INT: they went out one by one having begun

John 21:25 Prep
GRK: ἐὰν γράφηται καθ' ἕν οὐδ'
KJV: they should be written every one,
INT: if they should be written by one not even

Acts 2:46 Prep
GRK: καθ' ἡμέραν τε
KJV: bread from house to house,
INT: every day and

Acts 2:47 Prep
GRK: τοὺς σωζομένους καθ' ἡμέραν ἐπὶ
KJV: to the church daily such as should be saved.
INT: those who were being saved every day to

Acts 3:2 Prep
GRK: ὃν ἐτίθουν καθ' ἡμέραν πρὸς
NAS: they used to set down every day
INT: whom they placed every day at

Acts 9:31 Prep
GRK: οὖν ἐκκλησία καθ' ὅλης τῆς
NAS: So the church throughout all Judea
KJV: rest throughout all
INT: then churches throughout all

Acts 9:42 Prep
GRK: δὲ ἐγένετο καθ' ὅλης τῆς
NAS: known all over Joppa, and many
KJV: it was known throughout all Joppa;
INT: moreover it became throughout all

Acts 10:37 Prep
GRK: γενόμενον ῥῆμα καθ' ὅλης τῆς
NAS: which took place throughout all
KJV: which was published throughout all
INT: having come declaration through all

Acts 15:11 Prep
GRK: πιστεύομεν σωθῆναι καθ' ὃν τρόπον
KJV: we shall be saved, even as
INT: we believe to be saved in same manner

Acts 16:5 Prep
GRK: τῷ ἀριθμῷ καθ' ἡμέραν
NAS: and were increasing in number daily.
INT: the in number every day

Acts 17:11 Prep
GRK: προθυμίας τὸ καθ' ἡμέραν ἀνακρίνοντες
NAS: the Scriptures daily [to see] whether
INT: readiness on the every day examining

Acts 17:28 Prep
GRK: τινες τῶν καθ' ὑμᾶς ποιητῶν
KJV: also of your own poets have said,
INT: some of the among you poets

Acts 18:15 Prep
GRK: νόμου τοῦ καθ' ὑμᾶς ὄψεσθε
KJV: names, and [of] your law,
INT: a law which [is] among you you will see

Acts 19:9 Prep
GRK: τοὺς μαθητάς καθ' ἡμέραν διαλεγόμενος
NAS: reasoning daily in the school
KJV: disputing daily in
INT: the disciples every day reasoning

Acts 21:19 Prep
GRK: αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ' ἓν ἕκαστον
KJV: he declared particularly what things
INT: them he related by one each

Acts 24:22 Prep
GRK: διαγνώσομαι τὰ καθ' ὑμᾶς
KJV: of your matter.
INT: I will examine the things as to you

Acts 27:25 Prep
GRK: οὕτως ἔσται καθ' ὃν τρόπον
KJV: it shall be even as it was told
INT: thus it will be according to the way

Acts 28:16 Prep
GRK: Παύλῳ μένειν καθ' ἑαυτὸν σὺν
KJV: was suffered to dwell by himself with
INT: Paul to remain by himself with

Romans 2:7 Prep
GRK: τοῖς μὲν καθ' ὑπομονὴν ἔργου
INT: to those that indeed with endurance in work

Romans 7:13 Prep
GRK: ἵνα γένηται καθ' ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς
KJV: might become exceeding sinful.
INT: that might become beyond excessively sinful

Romans 8:31 Prep
GRK: ἡμῶν τίς καθ' ἡμῶν
NAS: God [is] for us, who [is] against us?
KJV: us, who [can be] against us?
INT: us who [can be] against us

Romans 12:5 Prep
GRK: τὸ δὲ καθ' εἷς ἀλλήλων
NAS: in Christ, and individually members
KJV: Christ, and every one members
INT: and individually one of each other

1 Corinthians 2:1 Prep
GRK: ἦλθον οὐ καθ' ὑπεροχὴν λόγου
KJV: came not with excellency of speech
INT: came not according to excellency of word

1 Corinthians 12:31 Prep
GRK: Καὶ ἔτι καθ' ὑπερβολὴν ὁδὸν
KJV: shew I unto you a more excellent way.
INT: and yet by more surpassing a way

1 Corinthians 14:31 Prep
GRK: δύνασθε γὰρ καθ' ἕνα πάντες
NAS: all prophesy one by one, so
KJV: all prophesy one by one, that all
INT: You can for [one] by one all

1 Corinthians 15:31 Prep
GRK: καθ' ἡμέραν ἀποθνήσκω
NAS: our Lord, I die daily.
KJV: Lord, I die daily.
INT: every day I die

2 Corinthians 1:8 Prep
GRK: Ἀσίᾳ ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ὑπὲρ
NAS: that we were burdened excessively, beyond
KJV: that we were pressed out
INT: Asia that against excessively beyond [our]

2 Corinthians 4:17 Prep
GRK: θλίψεως ἡμῶν καθ' ὑπερβολὴν εἰς
KJV: for us a far more exceeding
INT: of tribulation of us far surpassing to

2 Corinthians 11:28 Prep
GRK: μοι ἡ καθ' ἡμέραν ἡ
NAS: from [such] external things, there is the daily pressure
KJV: me daily, the care of all
INT: on me on every day the

Galatians 1:13 Prep
GRK: Ἰουδαϊσμῷ ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον
NAS: of God beyond measure
KJV: how that beyond measure
INT: Judaism that beyond exceeding measure I was persecuting

Ephesians 1:15 Prep
GRK: ἀκούσας τὴν καθ' ὑμᾶς πίστιν
NAS: Jesus which [exists] among you and your love
KJV: I also, after I heard of your faith
INT: having heard of the among you faith

Ephesians 5:33 Prep
GRK: ὑμεῖς οἱ καθ' ἕνα ἕκαστος
KJV: every one of you in particular so love
INT: you every individual each

Philippians 4:11 Prep
GRK: οὐχ ὅτι καθ' ὑστέρησιν λέγω
INT: Not that as to destitution I speak

Colossians 2:14 Prep
GRK: ἐξαλείψας τὸ καθ' ἡμῶν χειρόγραφον
NAS: consisting of decrees against us, which
KJV: of ordinances that was against us,
INT: having blotted out the against us handwriting

Hebrews 3:3 Prep
GRK: Μωυσῆν ἠξίωται καθ' ὅσον πλείονα
NAS: Moses, by just so much
KJV: Moses, inasmuch as he who hath builded
INT: Moses has been counted worthy by so much as more

Hebrews 3:13 Prep
GRK: παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ' ἑκάστην ἡμέραν
NAS: one another day after day, as long
KJV: one another daily, while
INT: encourage one another every each day

Hebrews 4:15 Prep
GRK: κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα χωρὶς
KJV: tempted like as
INT: in all things by same way apart from

Hebrews 6:13 Prep
GRK: ὀμόσαι ὤμοσεν καθ' ἑαυτοῦ
KJV: greater, he sware by himself,
INT: to swear swore by himself

Hebrews 7:20 Prep
GRK: Καὶ καθ' ὅσον οὐ
NAS: And inasmuch as [it was] not without
KJV: And inasmuch as not without
INT: And to as much as not

Hebrews 7:27 Prep
GRK: οὐκ ἔχει καθ' ἡμέραν ἀνάγκην
NAS: who does not need daily, like those
KJV: not daily, as
INT: not has every day necessity

Hebrews 9:9 Prep
GRK: τὸν ἐνεστηκότα καθ' ἣν δῶρά
NAS: time. Accordingly both
KJV: then present, in which
INT: present in which gifts

Hebrews 9:27 Prep
GRK: καὶ καθ' ὅσον ἀπόκειται
NAS: And inasmuch as it is appointed
KJV: And as it is appointed unto men
INT: And in as much as it is apportioned

Hebrews 10:11 Prep
GRK: ἱερεὺς ἕστηκεν καθ' ἡμέραν λειτουργῶν
NAS: stands daily ministering
KJV: priest standeth daily ministering and
INT: priest stands every day ministering

James 2:17 Prep
GRK: νεκρά ἐστιν καθ' ἑαυτήν
KJV: is dead, being alone.
INT: dead is by itself

James 3:9 Prep
GRK: ἀνθρώπους τοὺς καθ' ὁμοίωσιν θεοῦ
KJV: are made after the similitude
INT: men who according to [the] likeness of God

Revelation 4:8 Prep
GRK: ζῷα ἓν καθ' ἓν αὐτῶν
NAS: living creatures, each one
KJV: had each of them six wings
INT: living creatues one for one of them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page