καρποφοροῦσιν
Englishman's Concordance
καρποφοροῦσιν (karpophorousin) — 2 Occurrences

Mark 4:20 V-PIA-3P
GRK: παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἐν τριάκοντα
NAS: and accept it and bear fruit, thirty,
KJV: [it], and bring forth fruit, some
INT: receive [it] and bring forth fruit one thirtyfold

Luke 8:15 V-PIA-3P
GRK: κατέχουσιν καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ
NAS: and hold it fast, and bear fruit with perseverance.
KJV: [it], and bring forth fruit with
INT: keep [it] and bring forth fruit by perseverance

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page