2592. καρποφορέω (karpophoreó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2592. καρποφορέω (karpophoreó) — 8 Occurrences

Matthew 13:23 V-PIA-3S
GRK: ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ
NAS: indeed bears fruit and brings forth,
KJV: also beareth fruit, and
INT: who indeed brings forth fruit and produces

Mark 4:20 V-PIA-3P
GRK: παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἐν τριάκοντα
NAS: and accept it and bear fruit, thirty,
KJV: [it], and bring forth fruit, some
INT: receive [it] and bring forth fruit one thirtyfold

Mark 4:28 V-PIA-3S
GRK: ἡ γῆ καρποφορεῖ πρῶτον χόρτον
NAS: The soil produces crops by itself;
KJV: the earth bringeth forth fruit of herself;
INT: the earth brings forth fruit first a plant

Luke 8:15 V-PIA-3P
GRK: κατέχουσιν καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ
NAS: and hold it fast, and bear fruit with perseverance.
KJV: [it], and bring forth fruit with
INT: keep [it] and bring forth fruit by perseverance

Romans 7:4 V-ASA-1P
GRK: ἐγερθέντι ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ
NAS: in order that we might bear fruit for God.
KJV: that we should bring forth fruit unto God.
INT: having been raised that we should bear fruit to God

Romans 7:5 V-ANA
GRK: εἰς τὸ καρποφορῆσαι τῷ θανάτῳ
NAS: in the members of our body to bear fruit for death.
KJV: to bring forth fruit unto death.
INT: to the bringing forth fruit death

Colossians 1:6 V-PPM-NNS
GRK: κόσμῳ ἐστὶν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον
NAS: also it is constantly bearing fruit and increasing,
INT: world are bringing forth fruit and increasing

Colossians 1:10 V-PPA-NMP
GRK: ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι
NAS: respects, bearing fruit in every
KJV: all pleasing, being fruitful in every
INT: work good bringing forth fruit and growing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page