καρπὸς
Englishman's Concordance
καρπὸς (karpos) — 8 Occurrences

Matthew 21:19 N-NMS
GRK: ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς
NAS: shall there ever be [any] fruit from you. And at once
KJV: unto it, Let no fruit grow on
INT: of you fruit let there be for

Mark 4:29 N-NMS
GRK: παραδοῖ ὁ καρπός εὐθὺς ἀποστέλλει
NAS: But when the crop permits,
KJV: when the fruit is brought forth,
INT: offers itself the fruit immediately he sends

Luke 1:42 N-NMS
GRK: εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας
NAS: and blessed [is] the fruit of your womb!
KJV: blessed [is] the fruit of thy
INT: blessed the fruit of the womb

John 15:16 N-NMS
GRK: καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ
NAS: fruit, and [that] your fruit would remain,
KJV: [that] your fruit should remain:
INT: and the fruit of you should abide

Galatians 5:22 N-NMS
GRK: ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός
NAS: But the fruit of the Spirit is love,
KJV: But the fruit of the Spirit is
INT: but [the] fruit of the Spirit

Ephesians 5:9 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς
NAS: (for the fruit of the Light
KJV: (For the fruit of the Spirit [is] in
INT: for [the] fruit of the light [is]

Philippians 1:22 N-NMS
GRK: τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου καὶ
NAS: this [will mean] fruitful labor
KJV: this [is] the fruit of my labour:
INT: this for me [is] fruit of labor and

James 3:18 N-NMS
GRK: καρπὸς δὲ δικαιοσύνης
NAS: And the seed whose fruit is righteousness
KJV: And the fruit of righteousness is sown
INT: fruit moreover of righteousness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page