941. βαστάζω (bastazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 941. βαστάζω (bastazó) — 27 Occurrences

Matthew 3:11 V-ANA
GRK: τὰ ὑποδήματα βαστάσαι αὐτὸς ὑμᾶς
NAS: not fit to remove His sandals;
KJV: not worthy to bear: he shall baptize
INT: the sandals to carry he you

Matthew 8:17 V-AIA-3S
GRK: τὰς νόσους ἐβάστασεν
NAS: OUR INFIRMITIES AND CARRIED AWAY OUR DISEASES.
KJV: and bare [our] sicknesses.
INT: our diseases bore

Matthew 20:12 V-APA-DMP
GRK: ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος
NAS: to us who have borne the burden
KJV: which have borne the burden
INT: you have made the [ones] having borne the burden

Mark 14:13 V-PPA-NMS
GRK: κεράμιον ὕδατος βαστάζων ἀκολουθήσατε αὐτῷ
NAS: will meet you carrying a pitcher
KJV: you a man bearing a pitcher of water:
INT: a pitcher of water carrying follow him

Luke 7:14 V-PPA-NMP
GRK: οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν καὶ
NAS: the coffin; and the bearers came to a halt.
KJV: and they that bare [him] stood still.
INT: those moreover bearing [it] stopped And

Luke 10:4 V-PMA-2P
GRK: μὴ βαστάζετε βαλλάντιον μὴ
NAS: Carry no money belt,
KJV: Carry neither purse,
INT: Neither carry purse nor

Luke 11:27 V-APA-NFS
GRK: κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ
NAS: is the womb that bore You and the breasts
KJV: [is] the womb that bare thee,
INT: womb that has borne you and

Luke 14:27 V-PIA-3S
GRK: ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν
NAS: Whoever does not carry his own cross
KJV: doth not bear his cross,
INT: whoever not carries the cross

Luke 22:10 V-PPA-NMS
GRK: κεράμιον ὕδατος βαστάζων ἀκολουθήσατε αὐτῷ
NAS: will meet you carrying a pitcher
KJV: meet you, bearing a pitcher of water;
INT: a pitcher of water carrying follow him

John 10:31 V-AIA-3P
GRK: Ἐβάστασαν πάλιν λίθους
NAS: The Jews picked up stones again
KJV: Then the Jews took up stones again
INT: Took up again stones

John 12:6 V-IIA-3S
GRK: τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν
NAS: the money box, he used to pilfer what was put
KJV: and bare what was put therein.
INT: what was put into [it] he pilfered

John 16:12 V-PNA
GRK: οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι
NAS: to you, but you cannot bear [them] now.
KJV: but ye cannot bear them now.
INT: not you are able to bear them now

John 19:17 V-PPA-NMS
GRK: καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν
NAS: and He went out, bearing His own
KJV: And he bearing his cross
INT: And bearing [his] own

John 20:15 V-AIA-2S
GRK: εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν εἰπέ
NAS: if you have carried Him away, tell
KJV: have borne him hence, tell me
INT: if you did carry off him tell

Acts 3:2 V-IIM/P-3S
GRK: αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο ὃν ἐτίθουν
NAS: womb was being carried along, whom
KJV: womb was carried, whom
INT: of him being was being carried whom they placed

Acts 9:15 V-ANA
GRK: οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά
NAS: of Mine, to bear My name
KJV: vessel unto me, to bear my name
INT: this [man] to carry the name

Acts 15:10 V-ANA
GRK: ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι
NAS: nor we have been able to bear?
KJV: we were able to bear?
INT: we were able to bear

Acts 21:35 V-PNM/P
GRK: ἀναβαθμούς συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ
NAS: to the stairs, he was carried by the soldiers
KJV: so it was, that he was borne of
INT: stairs it happened was carried he by

Romans 11:18 V-PIA-2S
GRK: τὴν ῥίζαν βαστάζεις ἀλλὰ ἡ
NAS: you are arrogant, [remember that] it is not you who supports the root,
KJV: thou boast, thou bearest not the root,
INT: the root support but the

Romans 15:1 V-PNA
GRK: τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν καὶ μὴ
NAS: ought to bear the weaknesses
KJV: ought to bear the infirmities
INT: of the weak to bear and not

Galatians 5:10 V-FIA-3S
GRK: ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα
NAS: but the one who is disturbing you will bear his judgment,
KJV: you shall bear his judgment,
INT: troubling you will bear the judgment

Galatians 6:2 V-PMA-2P
GRK: τὰ βάρη βαστάζετε καὶ οὕτως
NAS: Bear one another's burdens,
KJV: Bear ye one another's burdens,
INT: burdens bear you and thus

Galatians 6:5 V-FIA-3S
GRK: ἴδιον φορτίον βαστάσει
NAS: For each one will bear his own load.
KJV: every man shall bear his own
INT: his own load will bear

Galatians 6:17 V-PIA-1S
GRK: σώματί μου βαστάζω
NAS: trouble for me, for I bear on my body
KJV: for I bear in my
INT: body of me bear

Revelation 2:2 V-ANA
GRK: οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς καὶ
NAS: and that you cannot tolerate evil men,
KJV: not bear them which are evil:
INT: not you are able bear evil [ones] and

Revelation 2:3 V-AIA-2S
GRK: ἔχεις καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ
NAS: perseverance and have endured for My name's
KJV: And hast borne, and hast
INT: have and did bear for the sake of the

Revelation 17:7 V-PPA-GNS
GRK: θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν τοῦ
NAS: and of the beast that carries her, which has
KJV: of the beast that carrieth her,
INT: beast which carries her which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page