John 20:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]λέγει
legei
SaysV-PIA-3S
846 [e]αὐτῇ
autē
to herPPro-DF3S
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
1135 [e]Γύναι,
Gynai
Woman,N-VFS
5101 [e]τί
ti
whyIPro-ANS
2799 [e]κλαίεις;
klaieis
do you weep?V-PIA-2S
5101 [e]τίνα
tina
WhomIPro-AMS
2212 [e]ζητεῖς;
zēteis
do you seek?V-PIA-2S
1565 [e]Ἐκείνη
ekeinē
She,DPro-NFS
1380 [e]δοκοῦσα
dokousa
thinkingV-PPA-NFS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2780 [e]κηπουρός
kēpouros
gardenerN-NMS
1510 [e]ἐστιν,
estin
He is,V-PIA-3S
3004 [e]λέγει
legei
saysV-PIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to Him,PPro-DM3S
2962 [e]Κύριε,
Kyrie
Sir,N-VMS
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
4771 [e]σὺ
sy
youPPro-N2S
941 [e]ἐβάστασας
ebastasas
have carried offV-AIA-2S
846 [e]αὐτόν,
auton
him,PPro-AM3S
3004 [e]εἰπέ
eipe
tellV-AMA-2S
1473 [e]μοι
moi
mePPro-D1S
4226 [e]ποῦ
pou
whereAdv
5087 [e]ἔθηκας
ethēkas
you have laidV-AIA-2S
846 [e]αὐτόν,
auton
Him,PPro-AM3S
2504 [e]κἀγὼ
kagō
and IPPro-N1S
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
142 [e]ἀρῶ.
arō
will take away.V-FIA-1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:15 Greek NT: Nestle 1904
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν, λέγει αὐτῷ Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Γύναι, τί κλαίεις; Tίνα ζητεῖς; Ἐκείνη, δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν, λέγει αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστι, λέγει αὐτῷ· Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν, λέγει αὐτῷ· κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστι, λέγει αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ αὐτὸν ἔθηκας, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Γύναι τί κλαίεις τίνα ζητεῖς ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ Κύριε εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν εἰπέ μοι ποῦ αὐτόν ἔθηκας κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ

John 20:15 Hebrew Bible
ויאמר אליה ישוע אשה למה תבכי את מי תבקשי והיא חשבה כי הוא שמר הגן ותאמר אליו אדני אם אתה נשאת אתו מזה הגידה נא לי איפה הנחתו ולקחתיו משם׃

John 20:15 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢܬܬܐ ܡܢܐ ܒܟܝܐ ܐܢܬܝ ܘܠܡܢ ܒܥܝܐ ܐܢܬܝ ܗܝ ܕܝܢ ܤܒܪܬ ܕܓܢܢܐ ܗܘ ܘܐܡܪܐ ܠܗ ܡܪܝ ܐܢ ܐܢܬ ܫܩܠܬܝܗܝ ܐܡܪ ܠܝ ܐܝܟܐ ܤܡܬܝܗܝ ܐܙܠ ܐܫܩܠܝܘܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Supposing Him to be the gardener, she said to Him, "Sir, if you have carried Him away, tell me where you have laid Him, and I will take Him away."

King James Bible
Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.

Holman Christian Standard Bible
"Woman," Jesus said to her, "why are you crying? Who is it you are looking for?" Supposing He was the gardener, she replied, "Sir, if you've removed Him, tell me where you've put Him, and I will take Him away."
Treasury of Scripture Knowledge

whom.

John 1:38 Then Jesus turned, and saw them following, and said to them, What …

John 18:4,7 Jesus therefore, knowing all things that should come on him, went …

Songs 3:2 I will rise now, and go about the city in the streets, and in the …

Songs 6:1 Where is your beloved gone, O you fairest among women? where is your …

Matthew 28:5 And the angel answered and said to the women, Fear not you: for I …

Mark 16:6 And he said to them, Be not affrighted: You seek Jesus of Nazareth, …

Luke 24:5 And as they were afraid, and bowed down their faces to the earth, …

if.

1 Samuel 1:16 Count not your handmaid for a daughter of Belial: for out of the …

Matthew 12:34 O generation of vipers, how can you, being evil, speak good things? …

Links
John 20:15John 20:15 NIVJohn 20:15 NLTJohn 20:15 ESVJohn 20:15 NASBJohn 20:15 KJVJohn 20:15 Bible AppsJohn 20:15 Biblia ParalelaJohn 20:15 Chinese BibleJohn 20:15 French BibleJohn 20:15 German BibleBible Hub
John 20:14
Top of Page
Top of Page