ἐκείνῃ
Englishman's Concordance
ἐκείνῃ (ekeinē) — 48 Occurrences

Matthew 7:22 DPro-DFS
GRK: μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: to me in that day, Lord,
INT: to me on that the day

Matthew 7:25 DPro-DFS
GRK: τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ οὐκ
KJV: and beat upon that house; and
INT: house upon that and not

Matthew 7:27 DPro-DFS
GRK: τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔπεσεν
KJV: and beat upon that house; and
INT: house upon that and it fell

Matthew 8:13 DPro-DFS
GRK: τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ
KJV: was healed in the selfsame hour.
INT: the hour that

Matthew 9:31 DPro-DFS
GRK: τῇ γῇ ἐκείνῃ
KJV: in all that country.
INT: the land that

Matthew 10:15 DPro-DFS
GRK: τῇ πόλει ἐκείνῃ
KJV: of judgment, than for that city.
INT: the city for that

Matthew 10:19 DPro-DFS
GRK: ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
KJV: you in that same hour what
INT: you in that hour

Matthew 13:1 DPro-DFS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ
INT: the [same] day that having gone forth

Matthew 18:1 DPro-DFS
GRK: Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
KJV: At the same time came
INT: In that hour

Matthew 22:23 DPro-DFS
GRK: Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
INT: On that day

Matthew 26:55 DPro-DFS
GRK: Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
KJV: In that same hour said
INT: In that hour

Mark 2:20 DPro-DFS
GRK: νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: shall they fast in those days.
INT: they will fast in those the days

Mark 3:24 DPro-NFS
GRK: ἡ βασιλεία ἐκείνη
KJV: against itself, that kingdom cannot
INT: the kingdom that

Mark 3:25 DPro-NFS
GRK: ἡ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι
KJV: against itself, that house cannot
INT: the house that to stand

Mark 4:35 DPro-DFS
GRK: αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: And the same day, when the even
INT: to them on that day

Mark 6:11 DPro-DFS
GRK: τῇ πόλει ἐκείνη
KJV: of judgment, than for that city.
INT: that town for

Mark 13:11 DPro-DFS
GRK: ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
KJV: you in that hour, that
INT: to you in that hour

Mark 16:10 DPro-NFS
GRK: ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν
KJV: [And] she went and told
INT: She having gone told [it]

Luke 6:23 DPro-DFS
GRK: χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: Rejoice ye in that day, and
INT: rejoice in that the day

Luke 6:48 DPro-DFS
GRK: τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ οὐκ
KJV: beat vehemently upon that house,
INT: the house that and not

Luke 7:21 DPro-DFS
GRK: ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
INT: at that very hour

Luke 10:12 DPro-DFS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται
KJV: more tolerable in that day for Sodom,
INT: the day that more tolerable it will be

Luke 10:12 DPro-DFS
GRK: τῇ πόλει ἐκείνῃ
KJV: for Sodom, than for that city.
INT: the city for that

Luke 10:31 DPro-DFS
GRK: τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ καὶ ἰδὼν
INT: the road that and having seen

Luke 17:31 DPro-DFS
GRK: ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: In that day, he which
INT: In that day

Luke 18:3 DPro-DFS
GRK: τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο
KJV: a widow in that city; and
INT: the city that and she was coming

Luke 21:34 DPro-NFS
GRK: ἡ ἡμέρα ἐκείνη
KJV: of this life, and [so] that day come
INT: the day that

John 4:53 DPro-DFS
GRK: ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
KJV: that [it was] at the same hour, in
INT: that [it was] in that the hour

John 5:9 DPro-DFS
GRK: σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: and on the same day was
INT: Sabbath on that day

John 11:29 DPro-NFS
GRK: ἐκείνη δὲ ὡς
KJV: As soon as she heard [that], she arose
INT: She also when

John 14:20 DPro-DFS
GRK: ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: At that day ye
INT: In that day

John 16:23 DPro-DFS
GRK: καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: And in that day ye shall
INT: And in that day

John 16:26 DPro-DFS
GRK: ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: At that day ye shall ask
INT: In that day

John 20:15 DPro-NFS
GRK: τίνα ζητεῖς ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι
KJV: seekest thou? She, supposing
INT: Whom seek you She thinking that

John 20:16 DPro-NFS
GRK: Μαριάμ στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ
KJV: Mary. She turned
INT: Mary having turned around she says to him

John 20:19 DPro-DFS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ
KJV: Then the same day at evening,
INT: the day same the first

John 21:3 DPro-DFS
GRK: καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ
INT: and during that night

Acts 2:41 DPro-DFS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ
KJV: and the same day
INT: the day that souls about

Acts 8:1 DPro-DFS
GRK: δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: And at that time there was
INT: moreover on that the day

Acts 8:8 DPro-DFS
GRK: τῇ πόλει ἐκείνῃ
KJV: joy in that city.
INT: the city that

Acts 12:6 DPro-DFS
GRK: τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ
NAS: On the very night when
KJV: him forth, the same night Peter
INT: the night that was

Acts 16:33 DPro-DFS
GRK: αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
KJV: them the same hour
INT: them in that hour

2 Corinthians 7:8 DPro-NFS
GRK: ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ καὶ
KJV: that the same epistle
INT: the letter same if even

2 Thessalonians 1:10 DPro-DFS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
KJV: was believed) in that day.
INT: the day that

2 Timothy 1:18 DPro-DFS
GRK: κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: the Lord in that day: and
INT: [the] Lord in that day

2 Timothy 4:8 DPro-DFS
GRK: κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: me at that day: and
INT: Lord in that day

Hebrews 8:7 DPro-NFS
GRK: ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος
KJV: For if that first [covenant] had been
INT: the first that [one] were faultless

Revelation 11:13 DPro-DFS
GRK: Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
INT: And in that hour

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page