ἐκεῖνον
Englishman's Concordance
ἐκεῖνον (ekeinon) — 12 Occurrences

Matthew 13:44 DPro-AMS
GRK: τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον
KJV: and buyeth that field.
INT: the field that

Matthew 17:27 DPro-AMS
GRK: εὑρήσεις στατῆρα ἐκεῖνον λαβὼν δὸς
KJV: a piece of money: that take,
INT: you will find a four-drachma coin that having taken give

Luke 18:14 DPro-AMS
GRK: αὐτοῦ παρ' ἐκεῖνον ὅτι πᾶς
NAS: rather than the other; for everyone
KJV: [rather] than the other: for
INT: of him rather than that [other] For everyone

Luke 20:18 DPro-AMS
GRK: πεσὼν ἐπ' ἐκεῖνον τὸν λίθον
KJV: upon that stone
INT: has fallen on that stone

John 3:30 DPro-AMS
GRK: ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν
KJV: He must increase,
INT: Him it behoves to increase

John 5:43 DPro-AMS
GRK: τῷ ἰδίῳ ἐκεῖνον λήμψεσθε
KJV: his own name, him ye will receive.
INT: the own him you will receive

John 13:27 DPro-AMS
GRK: εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς
KJV: entered into him. Then said
INT: entered into him Satan

Acts 12:1 DPro-AMS
GRK: Κατ' ἐκεῖνον δὲ τὸν
KJV: Now about that time Herod
INT: at that moreover the

Acts 19:23 DPro-AMS
GRK: τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐκ
KJV: And the same time there arose
INT: the time same disturbance not

Acts 28:7 DPro-AMS
GRK: τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία
KJV: In the same quarters were
INT: the place same were lands

Romans 14:15 DPro-AMS
GRK: βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ
KJV: Destroy not him with thy meat,
INT: food of you him destroy for

1 Corinthians 10:28 DPro-AMS
GRK: ἐσθίετε δι' ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα
NAS: [it], for the sake of the one who informed
KJV: not for his sake that shewed it, and
INT: do eat on account of him having shown [it]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page