ἐκεῖνοι
Englishman's Concordance
ἐκεῖνοι (ekeinoi) — 16 Occurrences

Matthew 22:10 DPro-NMP
GRK: οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς
NAS: Those slaves went
KJV: So those servants went out
INT: the servants those into the

Mark 4:20 DPro-NMP
GRK: καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ
NAS: And those are the ones on whom seed was sown
INT: And these are the [ones]

Mark 12:7 DPro-NMP
GRK: ἐκεῖνοι δὲ οἱ
NAS: But those vine-growers said
KJV: But those husbandmen said
INT: those however the

Mark 16:20 DPro-NMP
GRK: ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες
KJV: And they went forth, and preached
INT: they moreover having gone forth

Luke 12:37 DPro-NMP
GRK: οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι οὓς ἐλθὼν
NAS: Blessed are those slaves whom
KJV: Blessed [are] those servants, whom
INT: the servants those whom having come

Luke 12:38 DPro-NMP
GRK: μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι
NAS: [them] so, blessed are those [slaves].
KJV: blessed are those servants.
INT: blessed are those

Luke 13:4 DPro-NMP
GRK: ἐκεῖνοι οἱ δέκα
NAS: do you suppose that those eighteen
KJV: Or those eighteen, upon
INT: Or those ten [and]

John 7:45 DPro-NMP
GRK: εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι Διὰ τί
KJV: Pharisees; and they said unto them,
INT: said to them they because of why

John 10:6 DPro-NMP
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖνοι δὲ οὐκ
KJV: unto them: but they understood not
INT: Jesus they however not

John 11:13 DPro-NMP
GRK: θανάτου αὐτοῦ ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν
KJV: death: but they thought that
INT: death of him they however thought

John 19:15 DPro-NMP
GRK: ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι Ἆρον ἆρον
INT: they cried out then with him Away away

John 20:13 DPro-NMP
GRK: λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι Γύναι τί
KJV: And they say unto her,
INT: say to her they Woman why

Acts 21:6 DPro-NMP
GRK: τὸ πλοῖον ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν
KJV: ship; and they returned home
INT: the boat they moreover returned

1 Corinthians 9:25 DPro-NMP
GRK: πάντα ἐγκρατεύεται ἐκεῖνοι μὲν οὖν
KJV: Now they [do it] to obtain
INT: in all things controls himself they indeed then

1 Corinthians 15:11 DPro-NMP
GRK: ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι οὕτως κηρύσσομεν
KJV: [it were] I or they, so we preach,
INT: I or they so we preach

Hebrews 12:25 DPro-NMP
GRK: εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον
NAS: For if those did not escape
KJV: For if they escaped not
INT: if indeed they not escaped

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page