ἐκείνου
Englishman's Concordance
ἐκείνου (ekeinou) — 22 Occurrences

Matthew 12:45 DPro-GMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν
KJV: and the last [state] of that man is
INT: the man of that worse than the

Matthew 14:35 DPro-GMS
GRK: τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς
KJV: when the men of that place
INT: the place of that sent to

Matthew 18:27 DPro-GMS
GRK: τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν
KJV: the lord of that servant
INT: the servant of that released him

Matthew 24:50 DPro-GMS
GRK: τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ
KJV: The lord of that servant shall come
INT: the servant of that in a day

Luke 11:26 DPro-GMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν
KJV: and the last [state] of that man is
INT: of the man of that worse than the

Luke 12:46 DPro-GMS
GRK: τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ
KJV: The lord of that servant will come
INT: of the servant that in a day

Luke 20:35 DPro-GMS
GRK: τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ
KJV: to obtain that world,
INT: to the age that to obtain and

John 3:28 DPro-GMS
GRK: εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου
KJV: sent before him.
INT: I am before him

John 5:47 DPro-GMS
GRK: δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ
KJV: ye believe not his writings, how
INT: moreover his writings not

John 9:28 DPro-GMS
GRK: μαθητὴς εἶ ἐκείνου ἡμεῖς δὲ
KJV: Thou art his disciple; but
INT: a disciple are of that one we however

John 11:49 DPro-GMS
GRK: τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου εἶπεν αὐτοῖς
KJV: the high priest that same year,
INT: the year same said to them

John 11:51 DPro-GMS
GRK: τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι
KJV: high priest that year,
INT: the year that prophesied that

John 18:13 DPro-GMS
GRK: τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου
KJV: was the high priest that same year.
INT: the year same

John 19:31 DPro-GNS
GRK: ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου
KJV: (for that sabbath day
INT: the day the sabbath

Acts 3:13 DPro-GMS
GRK: Πιλάτου κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν
KJV: to let [him] go.
INT: of Pilate having adjudged he to release [him]

Acts 3:23 DPro-GMS
GRK: τοῦ προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ
KJV: hear that prophet,
INT: the prophet that will be destroyed from among

Acts 19:16 DPro-GMS
GRK: τοῦ οἴκου ἐκείνου
KJV: that they fled out of that house naked
INT: the house that

Acts 22:11 DPro-GNS
GRK: τοῦ φωτὸς ἐκείνου χειραγωγούμενος ὑπὸ
KJV: the glory of that light,
INT: the light of that being led by the hand by

2 Corinthians 8:9 DPro-GMS
GRK: ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε
KJV: ye through his poverty
INT: you of that poverty might be enriched

2 Timothy 2:26 DPro-GMS
GRK: εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα
KJV: him at his will.
INT: for his will

Titus 3:7 DPro-GMS
GRK: δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι
KJV: being justified by his grace,
INT: having being justified by that grace heirs

2 Peter 1:16 DPro-GMS
GRK: γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος
KJV: were eyewitnesses of his majesty.
INT: having been of his majesty

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page