σύ
Englishman's Concordance
σύ (sy) — 174 Occurrences

Matthew 2:6 PPro-N2S
GRK: Καὶ σύ Βηθλεὲμ γῆ
KJV: And thou Bethlehem, [in] the land
INT: And you Bethlehem land

Matthew 3:14 PPro-N2S
GRK: βαπτισθῆναι καὶ σὺ ἔρχῃ πρός
INT: to be baptized and you come to

Matthew 6:6 PPro-N2S
GRK: σὺ δὲ ὅταν
KJV: But thou, when thou prayest,
INT: you moreover when

Matthew 6:17 PPro-N2S
GRK: σὺ δὲ νηστεύων
KJV: But thou, when thou fastest, anoint
INT: you moreover fasting

Matthew 11:3 PPro-N2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ
KJV: Art thou he that should come,
INT: said to him you are the

Matthew 11:23 PPro-N2S
GRK: Καὶ σύ Καφαρναούμ μὴ
KJV: And thou, Capernaum, which
INT: And you Capernaum who

Matthew 14:28 PPro-N2S
GRK: Κύριε εἰ σὺ εἶ κέλευσόν
KJV: if it be thou, bid me
INT: master if you [it] be you bid

Matthew 16:16 PPro-N2S
GRK: Πέτρος εἶπεν Σὺ εἶ ὁ
KJV: and said, Thou art
INT: Peter said You are the

Matthew 16:18 PPro-N2S
GRK: λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος
INT: say That you are Peter

Matthew 26:25 PPro-N2S
GRK: λέγει αὐτῷ Σὺ εἶπας
NAS: Jesus said to him, You have said [it] yourself.
KJV: He said unto him, Thou hast said.
INT: He says to him You have said

Matthew 26:39 PPro-N2S
GRK: ἀλλ' ὡς σύ
KJV: but as thou [wilt].
INT: but as you

Matthew 26:63 PPro-N2S
GRK: εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ
INT: you tell if you are the

Matthew 26:64 PPro-N2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Σὺ εἶπας πλὴν
KJV: unto him, Thou hast said:
INT: Jesus You have said Moreover

Matthew 26:69 PPro-N2S
GRK: λέγουσα Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ
KJV: unto him, saying, Thou also wast
INT: saying Also you were with

Matthew 26:73 PPro-N2S
GRK: Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν
KJV: to Peter, Surely thou also art
INT: Truly also you of them

Matthew 27:4 PPro-N2S
GRK: πρὸς ἡμᾶς σὺ ὄψῃ
NAS: is that to us? See [to that] yourself!
KJV: us? see thou [to that].
INT: to us you will see [to it]

Matthew 27:11 PPro-N2S
GRK: ἡγεμὼν λέγων Σὺ εἶ ὁ
KJV: saying, Art thou the King of the Jews?
INT: governor saying You are the

Matthew 27:11 PPro-N2S
GRK: Ἰησοῦς ἔφη Σὺ λέγεις
KJV: said unto him, Thou sayest.
INT: Jesus said You say

Mark 1:11 PPro-N2S
GRK: τῶν οὐρανῶν Σὺ εἶ ὁ
KJV: from heaven, [saying], Thou art my
INT: the heavens You are the

Mark 3:11 PPro-N2S
GRK: λέγοντες ὅτι Σὺ εἶ ὁ
KJV: saying, Thou art the Son
INT: saying You are the

Mark 8:29 PPro-N2S
GRK: λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ
INT: says to him you are the

Mark 14:30 PPro-N2S
GRK: σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ
INT: to you that yourself today this

Mark 14:36 PPro-N2S
GRK: ἀλλὰ τί σύ
INT: but what you

Mark 14:61 PPro-N2S
GRK: λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ
KJV: unto him, Art thou the Christ, the Son
INT: says to him You are the

Mark 14:67 PPro-N2S
GRK: λέγει Καὶ σὺ μετὰ τοῦ
KJV: and said, And thou also wast
INT: says And you with the

Mark 14:68 PPro-N2S
GRK: οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις
KJV: understand I what thou sayest. And
INT: nor even understand you what say

Mark 15:2 PPro-N2S
GRK: ὁ Πιλᾶτος Σὺ εἶ ὁ
KJV: him, Art thou the King of the Jews?
INT: Pilate You are the

Mark 15:2 PPro-N2S
GRK: αὐτῷ λέγει Σὺ λέγεις
KJV: said unto him, Thou sayest [it].
INT: to him he says you You have said so

Luke 1:42 PPro-N2S
GRK: εἶπεν Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν
KJV: said, Blessed [art] thou among women,
INT: said Blessed [are] you among women

Luke 1:76 PPro-N2S
GRK: Καὶ σὺ δέ παιδίον
KJV: And thou, child, shalt be called
INT: And you moreover child

Luke 3:22 PPro-N2S
GRK: οὐρανοῦ γενέσθαι Σὺ εἶ ὁ
KJV: heaven, which said, Thou art my
INT: heaven came You are the

Luke 4:7 PPro-N2S
GRK: σὺ οὖν ἐὰν
KJV: If thou therefore wilt worship
INT: You therefore if

Luke 4:41 PPro-N2S
GRK: λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ
KJV: saying, Thou art Christ
INT: saying You are the

Luke 7:19 PPro-N2S
GRK: κύριον λέγων Σὺ εἶ ὁ
KJV: Art thou he that should come?
INT: Lord saying you are the

Luke 7:20 PPro-N2S
GRK: σὲ λέγων Σὺ εἶ ὁ
INT: you saying you are the

Luke 9:60 PPro-N2S
GRK: ἑαυτῶν νεκρούς σὺ δὲ ἀπελθὼν
KJV: but go thou and preach the kingdom
INT: their own dead you however having gone forth

Luke 10:15 PPro-N2S
GRK: Καὶ σύ Καφαρναούμ μὴ
KJV: And thou, Capernaum, which
INT: And you Capernaum who

Luke 10:37 PPro-N2S
GRK: Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως
KJV: and do thou likewise.
INT: Go and you do likewise

Luke 15:31 PPro-N2S
GRK: αὐτῷ Τέκνον σὺ πάντοτε μετ'
KJV: unto him, Son, thou art ever
INT: to him Son you always with

Luke 16:7 PPro-N2S
GRK: ἑτέρῳ εἶπεν Σὺ δὲ πόσον
KJV: how much owest thou? And he said,
INT: to another he said you moreover how much

Luke 16:25 PPro-N2S
GRK: ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι
INT: here he is comforted you moreover are suffering

Luke 17:8 PPro-N2S
GRK: καὶ πίεσαι σύ
KJV: and afterward thou shalt eat and
INT: and drink you

Luke 19:19 PPro-N2S
GRK: τούτῳ Καὶ σὺ ἐπάνω γίνου
KJV: to him, Be thou also over
INT: to this one And you over be

Luke 19:42 PPro-N2S
GRK: ταύτῃ καὶ σὺ τὰ πρὸς
KJV: even thou, at least
INT: this even you the things for

Luke 22:32 PPro-N2S
GRK: σου καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας
INT: of you and you when having turned back

Luke 22:58 PPro-N2S
GRK: ἔφη Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν
KJV: him, and said, Thou art also
INT: said And you of them

Luke 22:67 PPro-N2S
GRK: Εἰ σὺ εἶ ὁ
KJV: Art thou the Christ? tell
INT: If you are the

Luke 22:70 PPro-N2S
GRK: δὲ πάντες Σὺ οὖν εἶ
KJV: they all, Art thou then the Son
INT: moreover all You then are

Luke 23:3 PPro-N2S
GRK: αὐτὸν λέγων Σὺ εἶ ὁ
KJV: saying, Art thou the King of the Jews?
INT: him saying You are the

Luke 23:3 PPro-N2S
GRK: αὐτῷ ἔφη Σὺ λέγεις
KJV: him and said, Thou sayest [it].
INT: him he said You say

Luke 23:37 PPro-N2S
GRK: λέγοντες Εἰ σὺ εἶ ὁ
KJV: saying, If thou be the king
INT: saying If you are the

Luke 23:39 PPro-N2S
GRK: λέγων Οὐχὶ σὺ εἶ ὁ
KJV: saying, If thou be Christ,
INT: saying not you are if the

Luke 23:40 PPro-N2S
GRK: Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν
KJV: Dost not thou fear God,
INT: Not even do fear you God

Luke 24:18 PPro-N2S
GRK: πρὸς αὐτόν Σὺ μόνος παροικεῖς
KJV: unto him, Art thou only a stranger
INT: to him You alone visit

John 1:19 PPro-N2S
GRK: ἐρωτήσωσιν αὐτόν Σὺ τίς εἶ
KJV: Who art thou?
INT: they might ask him you who are

John 1:21 PPro-N2S
GRK: Τί οὖν σὺ Ἠλίας εἶ
KJV: then? Art thou Elias? And
INT: What then you Elijah are

John 1:21 PPro-N2S
GRK: προφήτης εἶ σύ καὶ ἀπεκρίθη
KJV: not. Art thou that prophet? And
INT: prophet are you And he answered

John 1:25 PPro-N2S
GRK: βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ
KJV: then, if thou be not
INT: baptize you if you not are

John 1:42 PPro-N2S
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Σὺ εἶ Σίμων
KJV: him, he said, Thou art Simon
INT: Jesus said You are Simon

John 1:42 PPro-N2S
GRK: υἱὸς Ἰωάννου σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς
KJV: of Jona: thou shalt be called
INT: son of Jonah you will be called Cephas

John 1:49 PPro-N2S
GRK: Ναθαναήλ ῥαββί σὺ εἶ ὁ
KJV: unto him, Rabbi, thou art the Son
INT: Nathanael Rabbi you are the

John 1:49 PPro-N2S
GRK: τοῦ θεοῦ σὺ βασιλεὺς εἶ
KJV: the Son of God; thou art the King
INT: of God you King are

John 2:10 PPro-N2S
GRK: τὸν ἐλάσσω σὺ τετήρηκας τὸν
KJV: that which is worse: [but] thou hast kept
INT: the inferior you have kept the

John 2:20 PPro-N2S
GRK: οὗτος καὶ σὺ ἐν τρισὶν
KJV: and wilt thou rear it
INT: this and you in three

John 3:2 PPro-N2S
GRK: ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς ἐὰν
KJV: miracles that thou doest, except
INT: to do which you do if

John 3:10 PPro-N2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ
KJV: unto him, Art thou a master of Israel,
INT: said to him You are the

John 3:26 PPro-N2S
GRK: Ἰορδάνου ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας ἴδε
INT: Jordan to whom you have borne witness behold

John 4:9 PPro-N2S
GRK: Σαμαρῖτις Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν
KJV: How is it that thou, being
INT: Samaritan How you a Jew being

John 4:10 PPro-N2S
GRK: μοι πεῖν σὺ ἂν ᾔτησας
INT: me to drink you anyhow would have asked

John 4:12 PPro-N2S
GRK: μὴ σὺ μείζων εἶ
KJV: Art thou greater than our
INT: not you greater than are

John 4:19 PPro-N2S
GRK: προφήτης εἶ σύ
KJV: I perceive that thou art a prophet.
INT: a prophet are you

John 6:30 PPro-N2S
GRK: οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα
KJV: sign shewest thou then, that
INT: then do you sign that

John 6:69 PPro-N2S
GRK: ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ
KJV: are sure that thou art that Christ,
INT: have known that you are the

John 7:52 PPro-N2S
GRK: Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς
KJV: unto him, Art thou also of
INT: not Also you from

John 8:5 PPro-N2S
GRK: τοιαύτας λιθάζειν σὺ οὖν τί
KJV: what sayest thou?
INT: such to be stoned you therefore what

John 8:13 PPro-N2S
GRK: οἱ Φαρισαῖοι Σὺ περὶ σεαυτοῦ
KJV: said unto him, Thou bearest record of
INT: the Pharisees You concerning yourself

John 8:25 PPro-N2S
GRK: οὖν αὐτῷ Σὺ τίς εἶ
KJV: Who art thou? And Jesus
INT: therefore to him You who are

John 8:33 PPro-N2S
GRK: πώποτε πῶς σὺ λέγεις ὅτι
KJV: how sayest thou, Ye shall be made
INT: ever how you say

John 8:48 PPro-N2S
GRK: Σαμαρίτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον
KJV: well that thou art a Samaritan,
INT: a Samaritan are you and a demon

John 8:52 PPro-N2S
GRK: προφῆται καὶ σὺ λέγεις Ἐάν
KJV: the prophets; and thou sayest, If
INT: prophets and you say If

John 8:53 PPro-N2S
GRK: μὴ σὺ μείζων εἶ
KJV: Art thou greater than our
INT: not You greater than are

John 9:17 PPro-N2S
GRK: πάλιν Τί σὺ λέγεις περὶ
KJV: What sayest thou of him,
INT: again what You say concerning

John 9:28 PPro-N2S
GRK: καὶ εἶπον Σὺ μαθητὴς εἶ
KJV: and said, Thou art his
INT: and said You a disciple are

John 9:34 PPro-N2S
GRK: Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος
KJV: said unto him, Thou wast altogether
INT: In sins you were born wholly

John 9:34 PPro-N2S
GRK: ὅλος καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς
KJV: sins, and dost thou teach us?
INT: wholly and you teach us

John 9:35 PPro-N2S
GRK: αὐτὸν εἶπεν Σὺ πιστεύεις εἰς
KJV: unto him, Dost thou believe on
INT: him said You believe on

John 10:24 PPro-N2S
GRK: αἴρεις εἰ σὺ εἶ ὁ
KJV: to doubt? If thou be the Christ,
INT: hold you in suspense If you are the

John 10:33 PPro-N2S
GRK: καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν
INT: and because you a man being

John 11:27 PPro-N2S
GRK: πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ
KJV: believe that thou art the Christ,
INT: have believed that you are the

John 11:42 PPro-N2S
GRK: πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας
KJV: that thou hast sent
INT: they might believe that you me did send

John 12:34 PPro-N2S
GRK: πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ
KJV: how sayest thou, The Son
INT: how say you that must

John 13:6 PPro-N2S
GRK: αὐτῷ Κύριε σύ μου νίπτεις
KJV: Lord, dost thou wash my
INT: to him Lord you of me do wash

John 13:7 PPro-N2S
GRK: ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας
KJV: I do thou knowest not
INT: I do you not know

John 14:9 PPro-N2S
GRK: πατέρα πῶς σὺ λέγεις Δεῖξον
INT: Father how you say Show

John 17:5 PPro-N2S
GRK: δόξασόν με σύ πάτερ παρὰ
KJV: O Father, glorify thou me with
INT: glorify me you Father with

John 17:8 PPro-N2S
GRK: ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας
INT: they believed that you me did send

John 17:21 PPro-N2S
GRK: ὦσιν καθὼς σύ πάτερ ἐν
KJV: one; as thou, Father, [art] in
INT: might be as you Father [are] in

John 17:21 PPro-N2S
GRK: πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας
INT: might believe that you me did send

John 17:23 PPro-N2S
GRK: αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί
KJV: them, and thou in me,
INT: them and you in me

John 17:23 PPro-N2S
GRK: κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας
KJV: may know that thou hast sent me,
INT: world that you me did send

John 17:25 PPro-N2S
GRK: ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας
INT: knew that you me did send

John 18:17 PPro-N2S
GRK: Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν
KJV: Art not thou also [one] of
INT: not also you of the

John 18:25 PPro-N2S
GRK: Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν
KJV: Art not thou also [one] of
INT: Not also you of the

John 18:33 PPro-N2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ
KJV: Art thou the King
INT: said to him You are the

John 18:34 PPro-N2S
GRK: Ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις
KJV: him, Sayest thou this thing of
INT: From yourself you this say

John 18:37 PPro-N2S
GRK: βασιλεὺς εἶ σύ ἀπεκρίθη ὁ
KJV: unto him, Art thou a king then?
INT: a king are you Answered

John 18:37 PPro-N2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι
KJV: Jesus answered, Thou sayest that
INT: Jesus You say [it] that

John 19:9 PPro-N2S
GRK: Πόθεν εἶ σύ ὁ δὲ
KJV: Whence art thou? But Jesus
INT: from where are you but

John 20:15 PPro-N2S
GRK: Κύριε εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν
KJV: Sir, if thou have borne him
INT: Sir if you did carry off him

John 21:12 PPro-N2S
GRK: ἐξετάσαι αὐτόν Σὺ τίς εἶ
KJV: Who art thou? knowing that
INT: to ask him You who are

John 21:15 PPro-N2S
GRK: Ναί κύριε σὺ οἶδας ὅτι
KJV: Yea, Lord; thou knowest that
INT: Yes Lord you know that

John 21:16 PPro-N2S
GRK: Ναί κύριε σὺ οἶδας ὅτι
KJV: Yea, Lord; thou knowest that
INT: Yes Lord you know that

John 21:17 PPro-N2S
GRK: Κύριε πάντα σὺ οἶδας σὺ
KJV: Lord, thou knowest
INT: Lord all things you know you

John 21:17 PPro-N2S
GRK: σὺ οἶδας σὺ γινώσκεις ὅτι
KJV: knowest all things; thou knowest that
INT: you know you know that

John 21:22 PPro-N2S
GRK: πρὸς σέ σύ μοι ἀκολούθει
INT: to you You me follow

Acts 1:24 PPro-N2S
GRK: προσευξάμενοι εἶπαν Σὺ κύριε καρδιογνῶστα
KJV: and said, Thou, Lord,
INT: having prayed they said You Lord knower of the hearts

Acts 4:24 PPro-N2S
GRK: εἶπαν Δέσποτα σὺ ὁ ποιήσας
KJV: said, Lord, thou [art] God, which
INT: said Sovereign Lord you who have made

Acts 7:28 PPro-N2S
GRK: ἀνελεῖν με σὺ θέλεις ὃν
KJV: Wilt thou kill me,
INT: To put to death me you wish as

Acts 9:5 PPro-N2S
GRK: Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις σκληρόν
KJV: whom thou persecutest:
INT: Jesus whom you persecute [It is] hard

Acts 10:15 PPro-N2S
GRK: θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου
KJV: [that] call not thou common.
INT: God cleansed you not call unholy

Acts 10:33 PPro-N2S
GRK: πρὸς σέ σύ τε καλῶς
INT: to you you moreover well

Acts 11:9 PPro-N2S
GRK: θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου
KJV: [that] call not thou common.
INT: God cleansed you not call unholy

Acts 11:14 PPro-N2S
GRK: οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς
INT: which will be saved you and all

Acts 13:33 PPro-N2S
GRK: μου εἶ σύ ἐγὼ σήμερον
KJV: the second psalm, Thou art my
INT: my are you I today

Acts 16:31 PPro-N2S
GRK: καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ
KJV: Christ, and thou shalt be saved, and
INT: and you will be saved you and the

Acts 21:38 PPro-N2S
GRK: οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ
KJV: not thou that Egyptian,
INT: Not then you are the

Acts 22:8 PPro-N2S
GRK: Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις
KJV: of Nazareth, whom thou persecutest.
INT: Nazareth whom you persecute

Acts 22:27 PPro-N2S
GRK: Λέγε μοι σὺ Ῥωμαῖος εἶ
KJV: art thou a Roman?
INT: Tell me you a Roman you are

Acts 23:3 PPro-N2S
GRK: κεκονιαμένε καὶ σὺ κάθῃ κρίνων
INT: whitewashed And you do you sit judging

Acts 23:21 PPro-N2S
GRK: σὺ οὖν μὴ
KJV: do not thou yield unto them:
INT: You therefore not

Acts 25:10 PPro-N2S
GRK: ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις
KJV: wrong, as thou very well knowest.
INT: as also you very well know

Acts 26:15 PPro-N2S
GRK: Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις
KJV: Jesus whom thou persecutest.
INT: Jesus whom you persecute

Romans 2:3 PPro-N2S
GRK: αὐτά ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ
KJV: that thou shalt escape
INT: them [yourself] that you will escape the

Romans 2:17 PPro-N2S
GRK: Εἰ δὲ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ
KJV: Behold, thou art called a Jew,
INT: if however you [by] yourself a Jew are named

Romans 9:20 PPro-N2S
GRK: ἄνθρωπε μενοῦνγε σὺ τίς εἶ
KJV: art thou that repliest against
INT: man Yes rather you who are you

Romans 11:17 PPro-N2S
GRK: κλάδων ἐξεκλάσθησαν σὺ δὲ ἀγριέλαιος
KJV: and thou, being
INT: branches were broken off you moreover a wild olive tree

Romans 11:18 PPro-N2S
GRK: κατακαυχᾶσαι οὐ σὺ τὴν ῥίζαν
KJV: if thou boast, thou bearest not
INT: you boast against [them] not you the root

Romans 11:20 PPro-N2S
GRK: ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν σὺ δὲ τῇ
KJV: and thou standest
INT: unbelief they were broken out you however

Romans 11:22 PPro-N2S
GRK: ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ
INT: otherwise also you will be cut off

Romans 11:24 PPro-N2S
GRK: εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς
KJV: For if thou wert cut out of
INT: if indeed you out of the

Romans 14:4 PPro-N2S
GRK: σὺ τίς εἶ
KJV: art thou that judgest
INT: You who are

Romans 14:10 PPro-N2S
GRK: Σὺ δὲ τί
KJV: why dost thou judge thy
INT: you moreover why

Romans 14:10 PPro-N2S
GRK: ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς
INT: or also you why do you despise

Romans 14:22 PPro-N2S
GRK: σὺ πίστιν ἣν
KJV: Hast thou faith? have
INT: you faith which

1 Corinthians 14:17 PPro-N2S
GRK: σὺ μὲν γὰρ
KJV: For thou verily givest thanks
INT: you truly indeed

1 Corinthians 15:36 PPro-N2S
GRK: ἄφρων σὺ ὃ σπείρεις
KJV: [Thou] fool, that which thou sowest is
INT: Fool you what you sow

Galatians 2:14 PPro-N2S
GRK: πάντων Εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων
KJV: [them] all, If thou, being a Jew,
INT: all If you a Jew being

Galatians 6:1 PPro-N2S
GRK: μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς
INT: lest also you be tempted

1 Timothy 6:11 PPro-N2S
GRK: Σὺ δέ ὦ
KJV: But thou, O man
INT: You however O

2 Timothy 1:18 PPro-N2S
GRK: διηκόνησεν βέλτιον σὺ γινώσκεις
KJV: at Ephesus, thou knowest very well.
INT: he served better you know

2 Timothy 2:1 PPro-N2S
GRK: Σὺ οὖν τέκνον
KJV: Thou therefore, my
INT: You therefore son

2 Timothy 3:10 PPro-N2S
GRK: Σὺ δὲ παρηκολούθησάς
KJV: But thou hast fully known my
INT: you moreover have closely followed

2 Timothy 3:14 PPro-N2S
GRK: σὺ δὲ μένε
KJV: But continue thou in the things which
INT: you moreover abide

2 Timothy 4:5 PPro-N2S
GRK: σὺ δὲ νῆφε
KJV: But watch thou in all things,
INT: you moreover be sober

2 Timothy 4:15 PPro-N2S
GRK: ὃν καὶ σὺ φυλάσσου λίαν
NAS: Be on guard against him yourself, for he vigorously
KJV: Of whom be thou ware also;
INT: Whom also you beware of exceedingly

Titus 2:1 PPro-N2S
GRK: Σὺ δὲ λάλει
KJV: But speak thou the things which become
INT: you moreover speak

Hebrews 1:5 PPro-N2S
GRK: μου εἶ σύ ἐγὼ σήμερον
KJV: said he at any time, Thou art my
INT: of me are you I today

Hebrews 1:10 PPro-N2S
GRK: καί Σὺ κατ' ἀρχάς
KJV: And, Thou, Lord, in
INT: And You in [the] beginning

Hebrews 1:11 PPro-N2S
GRK: αὐτοὶ ἀπολοῦνται σὺ δὲ διαμένεις
KJV: shall perish; but thou remainest; and
INT: They will perish you however remain

Hebrews 1:12 PPro-N2S
GRK: καὶ ἀλλαγήσονται σὺ δὲ ὁ
KJV: but thou art
INT: also they will be changed you however the

Hebrews 5:5 PPro-N2S
GRK: μου εἶ σύ ἐγὼ σήμερον
KJV: unto him, Thou art my
INT: of me are you I today

Hebrews 5:6 PPro-N2S
GRK: ἑτέρῳ λέγει Σὺ ἱερεὺς εἰς
KJV: another [place], Thou [art] a priest
INT: another [place] he says You [are] a priest to

Hebrews 7:17 PPro-N2S
GRK: γὰρ ὅτι Σὺ ἱερεὺς εἰς
KJV: he testifieth, Thou [art] a priest for
INT: indeed You [are] a priest for

Hebrews 7:21 PPro-N2S
GRK: οὐ μεταμεληθήσεται Σὺ ἱερεὺς εἰς
KJV: not repent, Thou [art] a priest for
INT: not will repent You [are] a priest for

James 2:3 PPro-N2S
GRK: καὶ εἴπητε Σὺ κάθου ὧδε
KJV: Sit thou here
INT: and might have said You sit you here

James 2:3 PPro-N2S
GRK: πτωχῷ εἴπητε Σὺ στῆθι ἢ
KJV: to the poor, Stand thou there, or
INT: poor might have said You stand or

James 2:18 PPro-N2S
GRK: ἐρεῖ τις Σὺ πίστιν ἔχεις
KJV: a man may say, Thou hast faith,
INT: will say someone You faith have

James 2:19 PPro-N2S
GRK: σὺ πιστεύεις ὅτι
KJV: Thou believest that
INT: You believe that

James 4:12 PPro-N2S
GRK: καὶ ἀπολέσαι σὺ δὲ τίς
KJV: who art thou that judgest
INT: and to destroy you however who

3 John 1:3 PPro-N2S
GRK: ἀληθείᾳ καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ
INT: truth even as you in truth

Revelation 2:15 PPro-N2S
GRK: ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν
KJV: So hast thou also them that hold
INT: have also you [those] holding the

Revelation 3:17 PPro-N2S
GRK: οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ
KJV: not that thou art wretched,
INT: know that you are the

Revelation 4:11 PPro-N2S
GRK: δύναμιν ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ
KJV: for thou hast created
INT: power because you did create

Revelation 7:14 PPro-N2S
GRK: Κύριέ μου σὺ οἶδας καὶ
KJV: unto him, Sir, thou knowest. And
INT: Lord of me you know And

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page