John 18:37
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Εἶπεν
eipen
SaidV-AIA-3S
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
846 [e]αὐτῷ
autō
to HimPPro-DM3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
4091 [e]Πιλᾶτος
Pilatos
Pilate,N-NMS
3766 [e]Οὐκοῦν
Oukoun
ThenAdv
935 [e]βασιλεὺς
basileus
a kingN-NMS
1510 [e]εἶ
ei
areV-PIA-2S
4771 [e]σύ;
sy
You!PPro-N2S
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
4771 [e]Σὺ
Sy
YouPPro-N2S
3004 [e]λέγεις
legeis
sayV-PIA-2S
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
935 [e]βασιλεύς
basileus
a kingN-NMS
1510 [e]εἰμι.
eimi
I am.V-PIA-1S
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
1519 [e]εἰς
eis
forPrep
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-ANS
1080 [e]γεγέννημαι
gegennēmai
have been born,V-RIM/P-1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1519 [e]εἰς
eis
forPrep
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-ANS
2064 [e]ἐλήλυθα
elēlytha
I have comeV-RIA-1S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2889 [e]κόσμον,
kosmon
world,N-AMS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
3140 [e]μαρτυρήσω
martyrēsō
I may bear witnessV-ASA-1S
3588 [e]τῇ
to theArt-DFS
225 [e]ἀληθείᾳ·
alētheia
truth.N-DFS
3956 [e]πᾶς
pas
EveryoneAdj-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1510 [e]ὢν
ōn
beingV-PPA-NMS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
225 [e]ἀληθείας
alētheias
truthN-GFS
191 [e]ἀκούει
akouei
hearsV-PIA-3S
1473 [e]μου
mou
of MePPro-G1S
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
5456 [e]φωνῆς.
phōnēs
voice.N-GFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:37 Greek NT: Nestle 1904
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:37 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:37 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος / Πιλᾶτος Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:37 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλάτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἴ σύ; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Σὺ λέγεις, ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ. Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι, καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. Πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:37 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγὼ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:37 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος· οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς· σὺ λέγεις, ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:37 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλάτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, Σὺ λέγεις, ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι, καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:37 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγὼ ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς

John 18:37 Hebrew Bible
ויאמר אליו פילטוס אם כן אפוא מלך אתה ויען ישוע אתה אמרת כי מלך אנכי לזה נולדתי ולזה באתי בעולם להעיד לאמת כל אשר הוא מן האמת ישמע בקולי׃

John 18:37 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܛܘܤ ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܗܕܐ ܝܠܝܕ ܐܢܐ ܘܠܗܕܐ ܐܬܝܬ ܠܥܠܡܐ ܕܐܤܗܕ ܥܠ ܫܪܪܐ ܟܠ ܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܫܪܪܐ ܫܡܥ ܩܠܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore Pilate said to Him, "So You are a king?" Jesus answered, "You say correctly that I am a king. For this I have been born, and for this I have come into the world, to testify to the truth. Everyone who is of the truth hears My voice."

King James Bible
Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.

Holman Christian Standard Bible
You are a king then?" Pilate asked. "You say that I'm a king," Jesus replied. "I was born for this, and I have come into the world for this: to testify to the truth. Everyone who is of the truth listens to My voice.""
Treasury of Scripture Knowledge

Thou.

Matthew 26:64 Jesus said to him, You have said: nevertheless I say to you, Hereafter …

Matthew 27:11 And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, …

Mark 14:62 And Jesus said, I am: and you shall see the Son of man sitting on …

Mark 15:2 And Pilate asked him, Are you the King of the Jews? And he answering …

Luke 23:3 And Pilate asked him, saying, Are you the King of the Jews? And he …

1 Timothy 6:13 I give you charge in the sight of God, who vivifies all things, and …

that I should.

John 8:14 Jesus answered and said to them, Though I bear record of myself, …

John 14:6 Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life: no man …

Isaiah 55:4 Behold, I have given him for a witness to the people, a leader and …

Revelation 1:4 John to the seven churches which are in Asia: Grace be to you, and …

Revelation 3:14 And to the angel of the church of the Laodiceans write; These things …

Every.

John 7:17 If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether …

John 8:47 He that is of God hears God's words: you therefore hear them not, …

John 10:26,27 But you believe not, because you are not of my sheep, as I said to you…

1 Peter 1:22 Seeing you have purified your souls in obeying the truth through …

1 John 3:14,19 We know that we have passed from death to life, because we love the …

1 John 4:6 We are of God: he that knows God hears us; he that is not of God …

1 John 5:20 And we know that the Son of God is come, and has given us an understanding, …

Links
John 18:37John 18:37 NIVJohn 18:37 NLTJohn 18:37 ESVJohn 18:37 NASBJohn 18:37 KJVJohn 18:37 Bible AppsJohn 18:37 Biblia ParalelaJohn 18:37 Chinese BibleJohn 18:37 French BibleJohn 18:37 German BibleBible Hub
John 18:36
Top of Page
Top of Page