φωνῆς
Englishman's Concordance
φωνῆς (phōnēs) — 23 Occurrences

Luke 17:15 N-GFS
GRK: ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων
NAS: God with a loud voice,
KJV: and with a loud voice glorified God,
INT: turned back with a voice loud glorifying

John 5:25 N-GFS
GRK: ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ
NAS: will hear the voice of the Son
KJV: shall hear the voice of the Son
INT: will hear the voice of the Son

John 5:28 N-GFS
GRK: ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ
NAS: are in the tombs will hear His voice,
KJV: shall hear his voice,
INT: will hear the voice of him

John 10:3 N-GFS
GRK: πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει
NAS: hear his voice, and he calls
KJV: hear his voice: and he calleth
INT: sheep the voice of him hear

John 10:16 N-GFS
GRK: καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν
NAS: and they will hear My voice; and they will become
KJV: my voice; and
INT: and the voice of me they will hear

John 10:27 N-GFS
GRK: ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν
NAS: hear My voice, and I know
KJV: hear my voice, and I know
INT: my the voice of me hear

John 18:37 N-GFS
GRK: μου τῆς φωνῆς
NAS: who is of the truth hears My voice.
KJV: heareth my voice.
INT: of me the voice

Acts 2:6 N-GFS
GRK: δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθεν
NAS: And when this sound occurred,
KJV: was noised abroad, the multitude
INT: moreover the rumor of this came together

Acts 9:7 N-GFS
GRK: μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ
NAS: hearing the voice but seeing
KJV: hearing a voice, but
INT: indeed the voice No one however

Acts 11:7 N-GFS
GRK: δὲ καὶ φωνῆς λεγούσης μοι
NAS: heard a voice saying
KJV: And I heard a voice saying unto me,
INT: moreover also a voice saying to me

Acts 22:7 N-GFS
GRK: καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι
NAS: and heard a voice saying
KJV: and heard a voice saying unto me,
INT: and heard a voice saying to me

Acts 24:21 N-GFS
GRK: μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα
NAS: for this one statement which I shouted
KJV: this one voice, that I cried
INT: one this voice which I cried out

1 Corinthians 14:11 N-GFS
GRK: δύναμιν τῆς φωνῆς ἔσομαι τῷ
NAS: the meaning of the language, I will be to the one who speaks
KJV: the meaning of the voice, I shall be
INT: power of them sound I will be to him that

Hebrews 3:7 N-GFS
GRK: ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε
NAS: IF YOU HEAR HIS VOICE,
KJV: ye will hear his voice,
INT: if the voice of him you might hear

Hebrews 3:15 N-GFS
GRK: ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε
NAS: YOU HEAR HIS VOICE, DO NOT HARDEN
KJV: ye will hear his voice, harden not
INT: if the voice of him you will hear

Hebrews 4:7 N-GFS
GRK: ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε
NAS: YOU HEAR HIS VOICE, DO NOT HARDEN
KJV: ye will hear his voice, harden not
INT: if the voice of him you will hear

2 Peter 1:17 N-GFS
GRK: καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ
NAS: such an utterance as this was made
KJV: such a voice to him
INT: and glory a voice having been brought to him

Revelation 3:20 N-GFS
GRK: ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ
NAS: hears My voice and opens
KJV: hear my voice, and open
INT: hear the voice of me and

Revelation 10:7 N-GFS
GRK: ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου
NAS: but in the days of the voice of the seventh
KJV: the days of the voice of the seventh
INT: days of the voice of the seventh

Revelation 11:12 N-GFS
GRK: καὶ ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ἐκ
NAS: a loud voice from heaven
KJV: they heard a great voice from heaven
INT: and they heard a voice great out of

Revelation 14:13 N-GFS
GRK: Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ
NAS: And I heard a voice from heaven,
KJV: And I heard a voice from heaven
INT: And I heard a voice out of

Revelation 16:1 N-GFS
GRK: ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ
NAS: a loud voice from the temple,
KJV: a great voice out of
INT: I heard [a] loud voice out of the

Revelation 21:3 N-GFS
GRK: καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ
NAS: a loud voice from the throne,
KJV: I heard a great voice out of heaven
INT: And I heard a voice great out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page