John 5:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
281 [e]Ἀμὴν
amēn
Truly,Heb
281 [e]ἀμὴν
amēn
truly,Heb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
2064 [e]ἔρχεται
erchetai
is comingV-PIM/P-3S
5610 [e]ὥρα
hōra
an hour,N-NFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3568 [e]νῦν
nyn
nowAdv
1510 [e]ἐστιν
estin
is,V-PIA-3S
3753 [e]ὅτε
hote
whenAdv
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3498 [e]νεκροὶ
nekroi
deadAdj-NMP
191 [e]ἀκούσουσιν
akousousin
will hearV-FIA-3P
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
5456 [e]φωνῆς
phōnēs
voiceN-GFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
5207 [e]Υἱοῦ
Huiou
SonN-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of God,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
thoseArt-NMP
191 [e]ἀκούσαντες
akousantes
having heardV-APA-NMP
2198 [e]ζήσουσιν.
zēsousin
will live.V-FIA-3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:25 Greek NT: Nestle 1904
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστὶν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστὶν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται

John 5:25 Hebrew Bible
אמן אמן אני אמר לכם כי תבוא שעה ועתה היא אשר ישמעו המתים את קול בן האלהים והשמעים חיה יחיו׃

John 5:25 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܬܝܐ ܫܥܬܐ ܐܦ ܗܫܐ ܐܝܬܝܗ ܐܡܬܝ ܕܡܝܬܐ ܢܫܡܥܘܢ ܩܠܗ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܗܢܘܢ ܕܫܡܥܝܢ ܢܚܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Truly, truly, I say to you, an hour is coming and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live.

King James Bible
Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.

Holman Christian Standard Bible
"I assure you: An hour is coming, and is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live.
Treasury of Scripture Knowledge

The hour.

John 4:23 But the hour comes, and now is, when the true worshippers shall worship …

John 13:1 Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour …

John 17:1 These words spoke Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, …

when.

John 5:21,28 For as the Father raises up the dead, and vivifies them; even so …

Luke 9:60 Jesus said to him, Let the dead bury their dead: but go you and preach …

Luke 15:24,32 For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is …

Romans 6:4 Therefore we are buried with him by baptism into death: that like …

Ephesians 2:1,5 And you has he quickened, who were dead in trespasses and sins…

Ephesians 5:14 Why he said, Awake you that sleep, and arise from the dead, and Christ …

Colossians 2:13 And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your …

Revelation 3:1 And to the angel of the church in Sardis write; These things said …

Links
John 5:25John 5:25 NIVJohn 5:25 NLTJohn 5:25 ESVJohn 5:25 NASBJohn 5:25 KJVJohn 5:25 Bible AppsJohn 5:25 Biblia ParalelaJohn 5:25 Chinese BibleJohn 5:25 French BibleJohn 5:25 German BibleBible Hub
John 5:24
Top of Page
Top of Page