νεκροὶ
Englishman's Concordance
νεκροὶ (nekroi) — 14 Occurrences

Matthew 11:5 Adj-NMP
GRK: ἀκούουσιν καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ
NAS: hear, [the] dead are raised
KJV: hear, the dead are raised up,
INT: hear and dead are raised and

Matthew 28:4 Adj-NMP
GRK: ἐγενήθησαν ὡς νεκροί
NAS: of him and became like dead men.
KJV: became as dead [men].
INT: became as dead [men]

Luke 7:22 Adj-NMP
GRK: κωφοὶ ἀκούουσιν νεκροὶ ἐγείρονται πτωχοὶ
NAS: hear, [the] dead are raised
KJV: hear, the dead are raised,
INT: deaf hear dead are raised poor

Luke 20:37 Adj-NMP
GRK: ἐγείρονται οἱ νεκροὶ καὶ Μωυσῆς
NAS: But that the dead are raised, even
KJV: Now that the dead are raised, even
INT: are raised the dead even Moses

John 5:25 Adj-NMP
GRK: ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς
NAS: is, when the dead will hear
KJV: is, when the dead shall hear the voice
INT: when the dead will hear the

1 Corinthians 15:15 Adj-NMP
GRK: εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
NAS: if in fact the dead are not raised.
KJV: if so be that the dead rise not.
INT: if then [the] dead not are raised

1 Corinthians 15:16 Adj-NMP
GRK: εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
NAS: For if the dead are not raised,
KJV: For if the dead rise not,
INT: if indeed [the] dead not are raised

1 Corinthians 15:29 Adj-NMP
GRK: εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
NAS: If the dead are not raised
KJV: the dead, if the dead rise not
INT: if at all [the] dead not are raised

1 Corinthians 15:32 Adj-NMP
GRK: ὄφελος εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
NAS: me? If the dead are not raised,
KJV: me, if the dead rise not?
INT: profit if [the] dead not are raised

1 Corinthians 15:35 Adj-NMP
GRK: ἐγείρονται οἱ νεκροί ποίῳ δὲ
NAS: How are the dead raised?
KJV: How are the dead raised up? and
INT: are raised the dead with what moreover

1 Corinthians 15:52 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι
NAS: for the trumpet will sound, and the dead will be raised
KJV: and the dead shall be raised
INT: and the dead will be raised imperishable

1 Thessalonians 4:16 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ
NAS: of God, and the dead in Christ
KJV: of God: and the dead in Christ
INT: and the dead in Christ

Revelation 14:13 Adj-NMP
GRK: Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν
NAS: Blessed are the dead who die
KJV: Blessed [are] the dead which
INT: Blessed [are] the dead who in

Revelation 20:12 Adj-NMP
GRK: ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν
NAS: is [the book] of life; and the dead were judged
KJV: and the dead were judged
INT: were judged the dead out of the things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page