νεκρὸς
Englishman's Concordance
νεκρὸς (nekros) — 9 Occurrences

Mark 9:26 Adj-NMS
GRK: ἐγένετο ὡσεὶ νεκρὸς ὥστε τοὺς
NAS: so much like a corpse that most
KJV: he was as one dead; insomuch that
INT: he became as if dead so that

Luke 7:15 Adj-NMS
GRK: ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο
NAS: The dead man sat up and began
KJV: And he that was dead sat up, and
INT: sat up the dead [man] and began

Luke 15:24 Adj-NMS
GRK: υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ
NAS: of mine was dead and has come to life again;
KJV: son was dead, and is alive again;
INT: son of me dead was and

Luke 15:32 Adj-NMS
GRK: σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ
NAS: of yours was dead and [has begun] to live,
KJV: brother was dead, and is alive again;
INT: of you this dead was and

Acts 20:9 Adj-NMS
GRK: καὶ ἤρθη νεκρός
NAS: and was picked up dead.
KJV: and was taken up dead.
INT: and was taken up dead

Revelation 1:17 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ ὡς νεκρός καὶ ἔθηκεν
NAS: like a dead man. And He placed
KJV: feet as dead. And he laid
INT: of him as dead and he laid

Revelation 1:18 Adj-NMS
GRK: καὶ ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ
NAS: and the living One; and I was dead, and behold,
KJV: and was dead; and, behold,
INT: and I became dead and behold

Revelation 2:8 Adj-NMS
GRK: ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν
NAS: who was dead, and has come to life,
KJV: which was dead, and is alive;
INT: who became dead and lived

Revelation 3:1 Adj-NMS
GRK: ζῇς καὶ νεκρὸς εἶ
NAS: that you are alive, but you are dead.
KJV: and art dead.
INT: you live and dead are

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page