νεκροὺς
Englishman's Concordance
νεκροὺς (nekrous) — 19 Occurrences

Matthew 8:22 Adj-AMP
GRK: ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς
NAS: Me, and allow the dead to bury
KJV: and let the dead bury their
INT: leave the dead to bury

Matthew 8:22 Adj-AMP
GRK: τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς
NAS: to bury their own dead.
KJV: bury their dead.
INT: their own dead

Matthew 10:8 Adj-AMP
GRK: ἀσθενοῦντας θεραπεύετε νεκροὺς ἐγείρετε λεπροὺς
NAS: raise [the] dead, cleanse
KJV: raise the dead, cast out
INT: Sick heal dead raise lepers

Luke 9:60 Adj-AMP
GRK: Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς
NAS: to him, Allow the dead to bury
KJV: unto him, Let the dead bury their
INT: Leave the dead to bury

Luke 9:60 Adj-AMP
GRK: τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς σὺ δὲ
NAS: their own dead; but as for you, go
KJV: bury their dead: but go
INT: their own dead you however

John 5:21 Adj-AMP
GRK: ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ
NAS: raises the dead and gives
KJV: raiseth up the dead, and
INT: raises up the dead and gives life

Acts 26:8 Adj-AMP
GRK: ὁ θεὸς νεκροὺς ἐγείρει
NAS: God does raise the dead?
KJV: God should raise the dead?
INT: God [the] dead raises

Romans 4:17 Adj-AMP
GRK: ζωοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος
NAS: who gives life to the dead and calls
KJV: who quickeneth the dead, and
INT: gives life the dead and calls

Romans 6:11 Adj-AMP
GRK: ἑαυτοὺς εἶναι νεκροὺς μὲν τῇ
NAS: yourselves to be dead to sin,
KJV: yourselves to be dead indeed unto sin,
INT: yourselves to be dead indeed

2 Corinthians 1:9 Adj-AMP
GRK: ἐγείροντι τοὺς νεκρούς
NAS: but in God who raises the dead;
KJV: which raiseth the dead:
INT: raises the dead

Ephesians 2:1 Adj-AMP
GRK: ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν
NAS: And you were dead in your trespasses
KJV: [hath he quickened], who were dead in trespasses
INT: you being dead in trespasses

Ephesians 2:5 Adj-AMP
GRK: ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν
NAS: even when we were dead in our transgressions,
KJV: were dead in sins,
INT: being we dead in trespasses

Colossians 2:13 Adj-AMP
GRK: καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας ἐν
NAS: When you were dead in your transgressions
KJV: you, being dead in your sins
INT: And you dead being in

2 Timothy 4:1 Adj-AMP
GRK: ζῶντας καὶ νεκρούς καὶ τὴν
NAS: the living and the dead, and by His appearing
KJV: the quick and the dead at his
INT: living and dead and who

Hebrews 11:35 Adj-AMP
GRK: ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν ἄλλοι
NAS: received [back] their dead by resurrection;
KJV: their dead raised to life again:
INT: resurrection the dead of them others

1 Peter 4:5 Adj-AMP
GRK: ζῶντας καὶ νεκρούς
NAS: to judge the living and the dead.
KJV: the quick and the dead.
INT: [the] living and [the] dead

Revelation 20:12 Adj-AMP
GRK: εἶδον τοὺς νεκρούς τοὺς μεγάλους
NAS: And I saw the dead, the great
KJV: And I saw the dead, small and
INT: I saw the dead great

Revelation 20:13 Adj-AMP
GRK: θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν
NAS: gave up the dead which were in it, and death
KJV: the sea gave up the dead which were in
INT: sea the dead who were in

Revelation 20:13 Adj-AMP
GRK: ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν
NAS: gave up the dead which were in them; and they were judged,
KJV: delivered up the dead which
INT: gave up the dead who were in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page