φωτὸς
Englishman's Concordance
φωτὸς (phōtos) — 14 Occurrences

Luke 16:8 N-GNS
GRK: υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν
NAS: than the sons of light.
KJV: than the children of light.
INT: sons of the light in the

John 1:7 N-GNS
GRK: περὶ τοῦ φωτός ἵνα πάντες
NAS: about the Light, so
KJV: bear witness of the Light, that all
INT: concerning the light that all

John 1:8 N-GNS
GRK: περὶ τοῦ φωτός
NAS: about the Light.
KJV: bear witness of that Light.
INT: concerning the light

John 12:36 N-GNS
GRK: ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε Ταῦτα
NAS: sons of Light. These things
KJV: the children of light. These things
INT: that sons of light you might become These things

Acts 22:11 N-GNS
GRK: δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου χειραγωγούμενος
NAS: of the brightness of that light, I was led by the hand
KJV: of that light, being led by the hand
INT: brightness the light of that being led by the hand

Romans 13:12 N-GNS
GRK: ὅπλα τοῦ φωτός
NAS: and put on the armor of light.
KJV: let us put on the armour of light.
INT: armour of light

2 Corinthians 11:14 N-GNS
GRK: εἰς ἄγγελον φωτός
NAS: himself as an angel of light.
KJV: into an angel of light.
INT: as an angel of light

Ephesians 5:8 N-GNS
GRK: ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε
NAS: walk as children of Light
KJV: as children of light:
INT: as children of light walk

Ephesians 5:9 N-GNS
GRK: καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ
NAS: (for the fruit of the Light [consists] in all
INT: [the] fruit of the light [is] in all

Ephesians 5:13 N-GNS
GRK: ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται πᾶν
NAS: when they are exposed by the light, for everything
KJV: by the light: for
INT: by the light is made manifest everything

1 Thessalonians 5:5 N-GNS
GRK: ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ
NAS: sons of light and sons
KJV: the children of light, and
INT: you sons of light are and

Revelation 21:24 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς καὶ
NAS: will walk by its light, and the kings
KJV: shall walk in the light of it: and
INT: by the light of it and

Revelation 22:5 N-GNS
GRK: ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ
NAS: need of the light of a lamp
KJV: candle, neither light of the sun; for
INT: they have need light of a lamp and

Revelation 22:5 N-ANS
GRK: λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου ὅτι
NAS: nor the light of the sun,
INT: of a lamp and of light of [the] sun because

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page