πᾶς
Englishman's Concordance
πᾶς (pas) — 96 Occurrences

Matthew 5:22 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος
NAS: But I say to you that everyone who is angry
KJV: That whosoever is angry
INT: to you that every one who is angry with

Matthew 5:28 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων
NAS: but I say to you that everyone who looks
KJV: That whosoever looketh
INT: to you that every one that looks upon

Matthew 5:32 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων
NAS: but I say to you that everyone who divorces
INT: to you that everyone who shall divorce

Matthew 7:8 Adj-NMS
GRK: πᾶς γὰρ ὁ
NAS: For everyone who asks receives,
KJV: For every one that asketh receiveth;
INT: everyone indeed who

Matthew 7:21 Adj-NMS
GRK: Οὐ πᾶς ὁ λέγων
NAS: Not everyone who says to Me, 'Lord,
KJV: Not every one that saith unto me,
INT: Not everyone who says

Matthew 7:24 Adj-NMS
GRK: Πᾶς οὖν ὅστις
NAS: Therefore everyone who hears
KJV: Therefore whosoever heareth these
INT: Every one therefore whoever

Matthew 7:26 Adj-NMS
GRK: Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων
NAS: Everyone who hears these
KJV: And every one that heareth these
INT: and everyone who hears

Matthew 10:32 Adj-NMS
GRK: Πᾶς οὖν ὅστις
NAS: Therefore everyone who confesses
KJV: Whosoever therefore shall confess
INT: Every one therefore who

Matthew 13:2 Adj-NMS
GRK: καθῆσθαι καὶ πᾶς ὁ ὄχλος
NAS: and sat down, and the whole crowd
KJV: and sat; and the whole multitude stood
INT: sat down and all the crowd

Matthew 13:52 Adj-NMS
GRK: Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς
NAS: to them, Therefore every scribe
KJV: Therefore every scribe
INT: Because of this every scribe having discipled

Matthew 19:29 Adj-NMS
GRK: καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν
NAS: And everyone who has left
KJV: And every one that hath forsaken
INT: And every one who has left

Matthew 27:25 Adj-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς
NAS: And all the people said,
KJV: answered all the people,
INT: And having answered all the people

Mark 2:13 Adj-NMS
GRK: θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὄχλος
NAS: by the seashore; and all the people
KJV: and all the multitude
INT: sea and all the crowd

Mark 4:1 Adj-NMS
GRK: θαλάσσῃ καὶ πᾶς ὁ ὄχλος
NAS: and sat down; and the whole crowd
KJV: the sea; and the whole multitude was
INT: sea and all the crowd

Mark 9:15 Adj-NMS
GRK: καὶ εὐθὺς πᾶς ὁ ὄχλος
NAS: Immediately, when the entire crowd saw
KJV: straightway all the people,
INT: And immediately all the crowd

Mark 9:49 Adj-NMS
GRK: πᾶς γὰρ πυρὶ
NAS: For everyone will be salted
KJV: For every one shall be salted
INT: everyone indeed with fire

Mark 11:18 Adj-NMS
GRK: γὰρ αὐτόν πᾶς γὰρ ὁ
NAS: Him; for they were afraid of Him, for the whole crowd
KJV: because all the people
INT: indeed him all indeed the

Luke 6:19 Adj-NMS
GRK: καὶ πᾶς ὁ ὄχλος
NAS: And all the people were trying
KJV: And the whole multitude sought
INT: And all the crowd

Luke 6:40 Adj-NMS
GRK: κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς
NAS: his teacher; but everyone, after he has been fully trained,
KJV: but every one that is perfect
INT: fully trained moreover every one will be as

Luke 6:47 Adj-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἐρχόμενος
NAS: Everyone who comes to Me and hears
KJV: Whosoever cometh to
INT: Everyone who is coming

Luke 7:29 Adj-NMS
GRK: Καὶ πᾶς ὁ λαὸς
NAS: When all the people
KJV: And all the people that heard
INT: And all the people

Luke 11:10 Adj-NMS
GRK: πᾶς γὰρ ὁ
NAS: For everyone who asks, receives;
KJV: For every one that asketh receiveth;
INT: everyone indeed that

Luke 12:8 Adj-NMS
GRK: δὲ ὑμῖν πᾶς ὃς ἂν
NAS: And I say to you, everyone who
KJV: unto you, Whosoever shall confess
INT: moreover to you Every one who anyhow

Luke 12:10 Adj-NMS
GRK: Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ
NAS: And everyone who speaks
KJV: And whosoever shall speak a word
INT: and every one who will say

Luke 13:17 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ καὶ πᾶς ὁ ὄχλος
NAS: were being humiliated; and the entire crowd
KJV: and all the people
INT: to him and all the crowd

Luke 14:11 Adj-NMS
GRK: ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν
NAS: For everyone who exalts himself
KJV: For whosoever exalteth himself
INT: for everyone that exalts

Luke 14:33 Adj-NMS
GRK: οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν
NAS: then, none of you can
KJV: So likewise, whosoever he be of you
INT: Thus therefore everyone of you

Luke 16:16 Adj-NMS
GRK: εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν
NAS: has been preached, and everyone is forcing his way
KJV: and every man presseth
INT: is proclaimed and everyone into it

Luke 16:18 Adj-NMS
GRK: Πᾶς ὁ ἀπολύων
NAS: Everyone who divorces his wife
KJV: Whosoever putteth away his
INT: Everyone who puts away

Luke 18:14 Adj-NMS
GRK: ἐκεῖνον ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν
NAS: the other; for everyone who exalts
KJV: for every one that exalteth
INT: that [other] For everyone who exalts

Luke 18:43 Adj-NMS
GRK: θεόν Καὶ πᾶς ὁ λαὸς
NAS: God; and when all the people
KJV: God: and all the people, when they saw
INT: God And all the people

Luke 20:18 Adj-NMS
GRK: πᾶς ὁ πεσὼν
NAS: Everyone who falls on that stone
KJV: Whosoever shall fall upon
INT: Everyone who has fallen

Luke 21:38 Adj-NMS
GRK: καὶ πᾶς ὁ λαὸς
NAS: And all the people
KJV: And all the people
INT: and all the people

John 2:10 Adj-NMS
GRK: λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον
NAS: and said to him, Every man serves
KJV: unto him, Every man
INT: says to him Every man first

John 3:8 Adj-NMS
GRK: οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος
NAS: so is everyone who is born
KJV: so is every one that is born of
INT: thus is everyone that has been born

John 3:15 Adj-NMS
GRK: ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων
NAS: so that whoever believes
KJV: That whosoever believeth in
INT: that everyone that believes

John 3:16 Adj-NMS
GRK: ἔδωκεν ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων
NAS: Son, that whoever believes
KJV: Son, that whosoever believeth in
INT: he gave that everyone who believes

John 3:20 Adj-NMS
GRK: πᾶς γὰρ ὁ
NAS: For everyone who does evil
KJV: For every one that doeth evil
INT: everyone indeed that

John 4:13 Adj-NMS
GRK: εἶπεν αὐτῇ Πᾶς ὁ πίνων
NAS: and said to her, Everyone who drinks
KJV: said unto her, Whosoever drinketh of
INT: said to her Everyone that drinks

John 6:40 Adj-NMS
GRK: μου ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν
NAS: of My Father, that everyone who beholds
KJV: me, that every one which seeth
INT: of me that everyone who sees

John 6:45 Adj-NMS
GRK: διδακτοὶ θεοῦ πᾶς ὁ ἀκούσας
NAS: OF GOD.' Everyone who has heard
KJV: of God. Every man therefore
INT: taught of God Everyone that having heard

John 8:2 Adj-NMS
GRK: ἱερόν καὶ πᾶς ὁ λαὸς
NAS: into the temple, and all the people
KJV: the temple, and all the people came
INT: temple and all the people

John 8:34 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν
NAS: I say to you, everyone who commits
KJV: unto you, Whosoever committeth sin
INT: to you that everyone that practices

John 11:26 Adj-NMS
GRK: καὶ πᾶς ὁ ζῶν
NAS: and everyone who lives and believes
KJV: And whosoever liveth and
INT: and everyone who lives

John 12:46 Adj-NMS
GRK: ἐλήλυθα ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων
NAS: so that everyone who believes
KJV: the world, that whosoever believeth on
INT: have come that everyone that believes

John 16:2 Adj-NMS
GRK: ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας
NAS: is coming for everyone who kills
KJV: cometh, that whosoever killeth you
INT: an hour that everyone having killed

John 18:37 Adj-NMS
GRK: τῇ ἀληθείᾳ πᾶς ὁ ὢν
NAS: to the truth. Everyone who is of the truth
KJV: unto the truth. Every one that is
INT: to the truth Everyone who is

John 19:12 Adj-NMS
GRK: τοῦ Καίσαρος πᾶς ὁ βασιλέα
NAS: of Caesar; everyone who makes
KJV: friend: whosoever maketh
INT: of Ceasar Everyone who king

Acts 2:21 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἂν
NAS: AND IT SHALL BE THAT EVERYONE WHO
INT: And it will be everyone who anyhow

Acts 2:36 Adj-NMS
GRK: οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ
NAS: Therefore let all the house of Israel
KJV: Therefore let all the house of Israel
INT: therefore let know all [the] house of Israel

Acts 3:9 Adj-NMS
GRK: καὶ εἶδεν πᾶς ὁ λαὸς
NAS: And all the people saw
KJV: And all the people saw
INT: And saw all the people

Acts 3:11 Adj-NMS
GRK: Ἰωάννην συνέδραμεν πᾶς ὁ λαὸς
NAS: and John, all the people
KJV: and John, all the people ran together
INT: John ran together all the people

Acts 11:14 Adj-NMS
GRK: σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός
NAS: you will be saved, you and all your household.'
KJV: thou and all thy house
INT: you and all the house

Acts 13:39 Adj-NMS
GRK: ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων
NAS: is freed from all things, from which
KJV: from all things, from which
INT: in him everyone that believes

Romans 2:1 Adj-NMS
GRK: ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων
KJV: man, whosoever thou art that judgest:
INT: O man every one who judge

Romans 3:4 Adj-NMS
GRK: θεὸς ἀληθής πᾶς δὲ ἄνθρωπος
NAS: though every man
KJV: true, but every man a liar;
INT: God true every moreover man

Romans 3:19 Adj-NMS
GRK: ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος
NAS: may be closed and all the world
KJV: and all the world
INT: under judgment be all the world

Romans 10:11 Adj-NMS
GRK: ἡ γραφή Πᾶς ὁ πιστεύων
NAS: says, WHOEVER BELIEVES
KJV: saith, Whosoever believeth
INT: the Scripture Everyone that believes

Romans 10:13 Adj-NMS
GRK: Πᾶς γὰρ ὃς
NAS: for WHOEVER WILL CALL ON THE NAME
KJV: For whosoever shall call upon
INT: whoever indeed whosoever

Romans 11:26 Adj-NMS
GRK: καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται
NAS: and so all Israel will be saved;
KJV: And so all Israel shall be saved:
INT: and so all Israel will be saved

1 Corinthians 9:25 Adj-NMS
GRK: πᾶς δὲ ὁ
NAS: Everyone who competes in the games
KJV: And every man that striveth for the mastery
INT: everyone moreover that

1 Corinthians 11:4 Adj-NMS
GRK: πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος
NAS: Every man who has
KJV: Every man praying
INT: Every man praying

Galatians 3:10 Adj-NMS
GRK: ὅτι Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ
NAS: CURSED IS EVERYONE WHO
KJV: Cursed [is] every one that
INT: Cursed [is] everyone who not

Galatians 3:13 Adj-NMS
GRK: γέγραπται Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος
NAS: CURSED IS EVERYONE WHO HANGS
KJV: Cursed [is] every one that hangeth
INT: it has been written Cursed [is] everyone who hangs

Galatians 5:14 Adj-NMS
GRK: ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν
NAS: For the whole Law is fulfilled
KJV: For all the law is fulfilled
INT: for [the] whole law in

Ephesians 4:29 Adj-NMS
GRK: πᾶς λόγος σαπρὸς
INT: Any word bad

Ephesians 5:5 Adj-NMS
GRK: γινώσκοντες ὅτι πᾶς πόρνος ἢ
INT: [and] ascertain that any fornicator or

2 Timothy 2:19 Adj-NMS
GRK: ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων
NAS: those who are His, and, Everyone who names
KJV: Let every one that nameth
INT: from unrighteousness everyone who names

Hebrews 3:4 Adj-NMS
GRK: πᾶς γὰρ οἶκος
NAS: For every house is built
KJV: For every house is builded
INT: every indeed house

Hebrews 5:1 Adj-NMS
GRK: Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς
NAS: For every high priest taken
KJV: For every high priest taken
INT: every indeed high priest

Hebrews 5:13 Adj-NMS
GRK: πᾶς γὰρ ὁ
NAS: For everyone who partakes
KJV: For every one that useth milk
INT: everyone indeed that

Hebrews 8:3 Adj-NMS
GRK: πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς
NAS: For every high priest is appointed
KJV: For every high priest is ordained
INT: every indeed high priest

Hebrews 10:11 Adj-NMS
GRK: Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς
NAS: Every priest stands
KJV: [for all].And every priest standeth
INT: And every indeed priest

James 1:19 Adj-NMS
GRK: ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς
NAS: brethren. But everyone must be quick
KJV: brethren, let every man be
INT: let be also every man swift

1 John 2:23 Adj-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἀρνούμενος
NAS: Whoever denies the Son
KJV: Whosoever denieth the Son,
INT: Everyone that denies

1 John 2:29 Adj-NMS
GRK: ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν
NAS: you know that everyone also
KJV: that every one that doeth
INT: that also everyone who practices

1 John 3:3 Adj-NMS
GRK: καὶ πᾶς ὁ ἔχων
NAS: And everyone who has this
KJV: And every man that hath this
INT: And everyone that has

1 John 3:4 Adj-NMS
GRK: Πᾶς ὁ ποιῶν
NAS: Everyone who practices sin
KJV: Whosoever committeth sin
INT: Everyone that practices

1 John 3:6 Adj-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἐν
NAS: No one who abides
KJV: Whosoever abideth in
INT: Anyone that in

1 John 3:6 Adj-NMS
GRK: οὐχ ἁμαρτάνει πᾶς ὁ ἁμαρτάνων
NAS: No one who abides in Him sins;
KJV: sinneth not: whosoever sinneth hath
INT: not sins anyone that sins

1 John 3:9 Adj-NMS
GRK: Πᾶς ὁ γεγεννημένος
NAS: No one who is born
KJV: Whosoever is born of
INT: Anyone that has been born

1 John 3:10 Adj-NMS
GRK: τοῦ διαβόλου πᾶς ὁ μὴ
NAS: are obvious: anyone who does not practice
KJV: of the devil: whosoever doeth
INT: of the devil Anyone that not

1 John 3:15 Adj-NMS
GRK: πᾶς ὁ μισῶν
NAS: Everyone who hates his brother
KJV: Whosoever hateth his
INT: Everyone who hates

1 John 3:15 Adj-NMS
GRK: οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ
NAS: and you know that no murderer
INT: you know that any murderer not

1 John 4:7 Adj-NMS
GRK: ἐστίν καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν
NAS: is from God; and everyone who loves
KJV: God; and every one that loveth is born
INT: is and everyone that loves

1 John 5:1 Adj-NMS
GRK: Πᾶς ὁ πιστεύων
NAS: Whoever believes that Jesus
KJV: Whosoever believeth that
INT: Everyone that believes

1 John 5:1 Adj-NMS
GRK: γεγέννηται καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν
NAS: of God, and whoever loves
KJV: and every one that loveth
INT: has been born and everyone that loves

1 John 5:18 Adj-NMS
GRK: Οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος
NAS: We know that no one who is born
KJV: We know that whosoever is born of
INT: We know that everyone that has been born

2 John 1:9 Adj-NMS
GRK: πᾶς ὁ προάγων
NAS: Anyone who goes too far
KJV: Whosoever transgresseth, and
INT: Anyone who transgresses

Revelation 1:7 Adj-NMS
GRK: ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ
NAS: WITH THE CLOUDS, and every eye
KJV: clouds; and every eye shall see
INT: will see him every eye and

Revelation 6:15 Adj-NMS
GRK: ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ
NAS: and the strong and every slave
KJV: the mighty men, and every bondman, and
INT: powerful and every servant and

Revelation 8:7 Adj-NMS
GRK: κατεκάη καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς
NAS: were burned up, and all the green
KJV: was burnt up, and all green grass
INT: was burned up and all grass green

Revelation 18:17 Adj-NMS
GRK: πλοῦτος καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ
NAS: has been laid waste!' And every shipmaster
KJV: And every shipmaster,
INT: riches And every shipmaster and

Revelation 18:17 Adj-NMS
GRK: κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ
NAS: shipmaster and every passenger
KJV: shipmaster, and all the company in
INT: shipmaster and all those who to

Revelation 18:22 Adj-NMS
GRK: ἔτι καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης
NAS: craftsman of any craft
KJV: craftsman, of whatsoever craft
INT: any longer and any craftsmen of any

Revelation 22:15 Adj-NMS
GRK: εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς φιλῶν καὶ
NAS: and the idolaters, and everyone who loves
KJV: idolaters, and whosoever loveth and
INT: idolaters and everyone who loves and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page