παρρησιαζόμενος
Englishman's Concordance
παρρησιαζόμενος (parrēsiazomenos) — 2 Occurrences

Acts 9:28 V-PPM/P-NMS
GRK: εἰς Ἰερουσαλήμ παρρησιαζόμενος ἐν τῷ
NAS: in Jerusalem, speaking out boldly in the name
INT: in Jerusalem speaking boldly in the

Acts 26:26 V-PPM/P-NMS
GRK: ὃν καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ λανθάνειν
NAS: to him also with confidence, since
KJV: I speak freely: for
INT: whom also using boldness I speak hidden from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page