ἐπαρρησιασάμεθα
Englishman's Concordance
ἐπαρρησιασάμεθα (eparrēsiasametha) — 1 Occurrence

1 Thessalonians 2:2 V-AIM-1P
GRK: ἐν Φιλίπποις ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ
NAS: as you know, we had the boldness in our God
KJV: at Philippi, we were bold in our
INT: at Philippi we were bold in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page