παρρησίαν
Englishman's Concordance
παρρησίαν (parrēsian) — 10 Occurrences

Acts 4:13 N-AFS
GRK: τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ Ἰωάννου
NAS: as they observed the confidence of Peter
KJV: when they saw the boldness of Peter
INT: of Peter boldness and of John

Ephesians 3:12 N-AFS
GRK: ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν
NAS: we have boldness and confident
KJV: whom we have boldness and access
INT: we have boldness and access

1 Timothy 3:13 N-AFS
GRK: καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει
NAS: and great confidence in the faith
KJV: and great boldness in the faith
INT: and much boldness in faith

Philemon 1:8 N-AFS
GRK: ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν
NAS: enough confidence in Christ
KJV: though I might be much bold in Christ
INT: in Christ boldness having to order

Hebrews 3:6 N-AFS
GRK: ἐάνπερ τὴν παρρησίαν καὶ τὸ
NAS: we hold fast our confidence and the boast
KJV: we hold fast the confidence and
INT: if indeed the boldness and the

Hebrews 10:19 N-AFS
GRK: οὖν ἀδελφοί παρρησίαν εἰς τὴν
NAS: since we have confidence to enter
KJV: therefore, brethren, boldness to enter
INT: therefore brothers boldness for the

Hebrews 10:35 N-AFS
GRK: οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν ἥτις
NAS: do not throw away your confidence, which
KJV: therefore your confidence, which hath
INT: therefore the boldness of you which

1 John 2:28 N-AFS
GRK: φανερωθῇ σχῶμεν παρρησίαν καὶ μὴ
NAS: we may have confidence and not shrink
KJV: we may have confidence, and
INT: he appears we might have boldness and not

1 John 3:21 N-AFS
GRK: μὴ καταγινώσκῃ παρρησίαν ἔχομεν πρὸς
NAS: us, we have confidence before
KJV: [then] have we confidence toward
INT: not should condemn boldness we have toward

1 John 4:17 N-AFS
GRK: ἡμῶν ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν
NAS: with us, so that we may have confidence in the day
KJV: that we may have boldness in the day
INT: us that boldness we might have in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page