παρρησίας
Englishman's Concordance
παρρησίας (parrēsias) — 5 Occurrences

Acts 2:29 N-GFS
GRK: εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς
NAS: I may confidently say
INT: to speak with freedom to you

Acts 4:29 N-GFS
GRK: σου μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν
NAS: Your word with all confidence,
KJV: all boldness they may speak
INT: of you with boldness all to speak

Acts 4:31 N-GFS
GRK: θεοῦ μετὰ παρρησίας
NAS: the word of God with boldness.
KJV: of God with boldness.
INT: of God with boldness

Acts 28:31 N-GFS
GRK: μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως
NAS: Christ with all openness, unhindered.
KJV: all confidence, no man forbidding him.
INT: with all boldness unhinderedly

Hebrews 4:16 N-GFS
GRK: οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ
NAS: let us draw near with confidence to the throne
INT: therefore with boldness to the throne

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page