3954. παῤῥησία (parrésia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3954. παῤῥησία (parrésia) — 31 Occurrences

Mark 8:32 N-DFS
GRK: καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον
NAS: the matter plainly. And Peter
KJV: he spake that saying openly. And Peter
INT: And plainly the word

John 7:4 N-DFS
GRK: αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι εἰ
NAS: seeks to be [known] publicly. If
INT: himself in public to be If

John 7:13 N-DFS
GRK: οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ
NAS: was speaking openly of Him for fear
KJV: no man spake openly of him
INT: No one however publicly spoke concerning

John 7:26 N-DFS
GRK: καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ
NAS: He is speaking publicly, and they are saying
KJV: lo, he speaketh boldly, and they say
INT: and Behold publicly he speaks and

John 10:24 N-DFS
GRK: εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ
NAS: You are the Christ, tell us plainly.
KJV: tell us plainly.
INT: tell us plainly

John 11:14 N-DFS
GRK: ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ Λάζαρος ἀπέθανεν
NAS: said to them plainly, Lazarus
KJV: unto them plainly, Lazarus
INT: Jesus plainly Lazarus died

John 11:54 N-DFS
GRK: Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν
NAS: continued to walk publicly among
KJV: walked no more openly among the Jews;
INT: Jesus no longer publicly walked among

John 16:25 N-DFS
GRK: ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ
NAS: but will tell you plainly of the Father.
KJV: you plainly of
INT: to you but plainly concerning the

John 16:29 N-DFS
GRK: νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς καὶ
NAS: You are speaking plainly and are not using
KJV: speakest thou plainly, and
INT: now in freedom you speak and

John 18:20 N-DFS
GRK: Ἰησοῦς Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ
NAS: him, I have spoken openly to the world;
KJV: I spake openly to the world; I
INT: Jesus I openly spoke to the

Acts 2:29 N-GFS
GRK: εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς
NAS: I may confidently say
INT: to speak with freedom to you

Acts 4:13 N-AFS
GRK: τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ Ἰωάννου
NAS: as they observed the confidence of Peter
KJV: when they saw the boldness of Peter
INT: of Peter boldness and of John

Acts 4:29 N-GFS
GRK: σου μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν
NAS: Your word with all confidence,
KJV: all boldness they may speak
INT: of you with boldness all to speak

Acts 4:31 N-GFS
GRK: θεοῦ μετὰ παρρησίας
NAS: the word of God with boldness.
KJV: of God with boldness.
INT: of God with boldness

Acts 28:31 N-GFS
GRK: μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως
NAS: Christ with all openness, unhindered.
KJV: all confidence, no man forbidding him.
INT: with all boldness unhinderedly

2 Corinthians 3:12 N-DFS
GRK: ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα
NAS: we use great boldness in [our] speech,
KJV: we use great plainness of speech:
INT: hope much boldness we use

2 Corinthians 7:4 N-NFS
GRK: πολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς
NAS: Great is my confidence in you; great
KJV: [is] my boldness of speech toward
INT: Great [is] to me boldness toward you

Ephesians 3:12 N-AFS
GRK: ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν
NAS: we have boldness and confident
KJV: whom we have boldness and access
INT: we have boldness and access

Ephesians 6:19 N-DFS
GRK: μου ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ
NAS: to make known with boldness the mystery
INT: of me with boldness to make known the

Philippians 1:20 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε
NAS: but [that] with all boldness, Christ
KJV: [that] with all boldness, as always,
INT: in all boldness as always

Colossians 2:15 N-DFS
GRK: ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ θριαμβεύσας αὐτοὺς
NAS: He made a public display
INT: he made a show [of them] in freedom having led in triumph them

1 Timothy 3:13 N-AFS
GRK: καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει
NAS: and great confidence in the faith
KJV: and great boldness in the faith
INT: and much boldness in faith

Philemon 1:8 N-AFS
GRK: ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν
NAS: enough confidence in Christ
KJV: though I might be much bold in Christ
INT: in Christ boldness having to order

Hebrews 3:6 N-AFS
GRK: ἐάνπερ τὴν παρρησίαν καὶ τὸ
NAS: we hold fast our confidence and the boast
KJV: we hold fast the confidence and
INT: if indeed the boldness and the

Hebrews 4:16 N-GFS
GRK: οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ
NAS: let us draw near with confidence to the throne
INT: therefore with boldness to the throne

Hebrews 10:19 N-AFS
GRK: οὖν ἀδελφοί παρρησίαν εἰς τὴν
NAS: since we have confidence to enter
KJV: therefore, brethren, boldness to enter
INT: therefore brothers boldness for the

Hebrews 10:35 N-AFS
GRK: οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν ἥτις
NAS: do not throw away your confidence, which
KJV: therefore your confidence, which hath
INT: therefore the boldness of you which

1 John 2:28 N-AFS
GRK: φανερωθῇ σχῶμεν παρρησίαν καὶ μὴ
NAS: we may have confidence and not shrink
KJV: we may have confidence, and
INT: he appears we might have boldness and not

1 John 3:21 N-AFS
GRK: μὴ καταγινώσκῃ παρρησίαν ἔχομεν πρὸς
NAS: us, we have confidence before
KJV: [then] have we confidence toward
INT: not should condemn boldness we have toward

1 John 4:17 N-AFS
GRK: ἡμῶν ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν
NAS: with us, so that we may have confidence in the day
KJV: that we may have boldness in the day
INT: us that boldness we might have in

1 John 5:14 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν
NAS: This is the confidence which we have
KJV: this is the confidence that we have
INT: is the boldness which we have

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page