3955. παῤῥησιάζομαι (parrésiazomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3955. παῤῥησιάζομαι (parrésiazomai) — 9 Occurrences

Acts 9:27 V-AIM-3S
GRK: ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ
NAS: at Damascus he had spoken out boldly in the name
KJV: how he had preached boldly at
INT: in Damascus he spoke bodly in the

Acts 9:28 V-PPM/P-NMS
GRK: εἰς Ἰερουσαλήμ παρρησιαζόμενος ἐν τῷ
NAS: in Jerusalem, speaking out boldly in the name
INT: in Jerusalem speaking boldly in the

Acts 13:46 V-APM-NMP
GRK: παρρησιασάμενοί τε ὁ
NAS: and Barnabas spoke out boldly and said,
KJV: Barnabas waxed bold, and said,
INT: having spoken boldly also

Acts 14:3 V-PPM/P-NMP
GRK: χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ
NAS: time [there] speaking boldly [with reliance] upon the Lord,
KJV: abode they speaking boldly in
INT: time they stayed speaking boldly for the

Acts 18:26 V-PNM/P
GRK: τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ
NAS: and he began to speak out boldly in the synagogue.
KJV: began to speak boldly in
INT: moreover began to speak boldly in the

Acts 19:8 V-IIM/P-3S
GRK: τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας
NAS: the synagogue and continued speaking out boldly for three
KJV: the synagogue, and spake boldly for the space
INT: the synagogue he spoke boldly for months

Acts 26:26 V-PPM/P-NMS
GRK: ὃν καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ λανθάνειν
NAS: to him also with confidence, since
KJV: I speak freely: for
INT: whom also using boldness I speak hidden from

Ephesians 6:20 V-ASM-1S
GRK: ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ
NAS: in chains; that in [proclaiming] it I may speak boldly, as I ought
KJV: that therein I may speak boldly, as I
INT: in it I might be bold as it behoves

1 Thessalonians 2:2 V-AIM-1P
GRK: ἐν Φιλίπποις ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ
NAS: as you know, we had the boldness in our God
KJV: at Philippi, we were bold in our
INT: at Philippi we were bold in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page