πᾶν
Englishman's Concordance
πᾶν (pan) — 75 Occurrences

Matthew 3:10 Adj-NNS
GRK: δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δένδρον
NAS: therefore every tree
KJV: therefore every tree
INT: trees is applied every Therefore tree

Matthew 5:11 Adj-ANS
GRK: καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ'
NAS: say all kinds of evil
KJV: shall say all manner of evil
INT: and shall say all kinds of evil against

Matthew 7:17 Adj-NNS
GRK: οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν
NAS: So every good tree
KJV: Even so every good tree
INT: So every tree good

Matthew 7:19 Adj-NNS
GRK: πᾶν δένδρον μὴ
NAS: Every tree that does not bear
KJV: Every tree that bringeth
INT: Every tree not

Matthew 12:36 Adj-NNS
GRK: ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν
NAS: But I tell you that every careless
KJV: unto you, That every idle word
INT: to you that every word careless

Matthew 15:17 Adj-NNS
GRK: νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον
NAS: Do you not understand that everything that goes
KJV: that whatsoever entereth in
INT: understand you that everything which enters

Matthew 18:16 Adj-NNS
GRK: τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα
NAS: WITNESSES EVERY FACT
KJV: witnesses every word
INT: of three might be strengthened every word

Matthew 18:34 Adj-ANS
GRK: οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον
NAS: he should repay all that was owed
KJV: he should pay all that was due
INT: that he should pay all that was owing

Matthew 23:35 Adj-NNS
GRK: ἐφ' ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον
NAS: that upon you may fall [the guilt of] all the righteous
KJV: you may come all the righteous blood
INT: upon you all [the] blood righteous

Mark 7:18 Adj-NNS
GRK: νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν
NAS: Do you not understand that whatever goes
KJV: that whatsoever thing from without
INT: Understand you that everything which from outside

Luke 1:10 Adj-NNS
GRK: καὶ πᾶν τὸ πλῆθος
NAS: And the whole multitude of the people
KJV: And the whole multitude of the people
INT: And all the multitude

Luke 1:37 Adj-NNS
GRK: τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα
INT: God every thing

Luke 2:23 Adj-NNS
GRK: Κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον
NAS: of the Lord, EVERY [firstborn] MALE
KJV: of the Lord, Every male that openeth
INT: of [the] Lord That every male opening

Luke 3:5 Adj-NNS
GRK: πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ
NAS: WILL BE FILLED, AND EVERY MOUNTAIN
KJV: filled, and every mountain and
INT: will be filled up and every mountain and

Luke 3:9 Adj-NNS
GRK: δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δένδρον
NAS: so every tree
KJV: of the trees: every tree
INT: trees is applied every therefore tree

Luke 11:42 Adj-ANS
GRK: πήγανον καὶ πᾶν λάχανον καὶ
NAS: and rue and every [kind of] garden herb,
KJV: rue and all manner of herbs, and
INT: rue and every herb and

John 6:37 Adj-ANS
GRK: Πᾶν ὃ δίδωσίν
NAS: All that the Father gives
KJV: All that the Father
INT: All that gives

John 6:39 Adj-ANS
GRK: με ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν
NAS: of Him who sent Me, that of all that He has given
KJV: me, that of all which he hath given
INT: me that [of] all that he has given

John 15:2 Adj-ANS
GRK: πᾶν κλῆμα ἐν
NAS: Every branch in Me that does not bear
KJV: Every branch in
INT: Every branch in

John 15:2 Adj-ANS
GRK: αὐτό καὶ πᾶν τὸ καρπὸν
NAS: He takes away; and every [branch] that bears
KJV: and every [branch] that beareth
INT: it and every one that fruit

John 17:2 Adj-ANS
GRK: σαρκός ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας
NAS: flesh, that to all whom
KJV: to as many as thou hast given
INT: flesh that [of] all which you have given

Acts 10:14 Adj-ANS
GRK: οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν καὶ
NAS: eaten anything unholy
KJV: eaten any thing that is common
INT: never did I eat anything common or

Acts 13:27 Adj-ANS
GRK: τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας
NAS: which are read every Sabbath,
KJV: are read every sabbath day,
INT: who on every Sabbath are read

Acts 15:12 Adj-NNS
GRK: Ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος
NAS: All the people kept silent,
KJV: Then all the multitude kept silence,
INT: Kept silent moreover all the multitude

Acts 15:21 Adj-ANS
GRK: συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόμενος
NAS: in the synagogues every Sabbath.
INT: synagogues on every Sabbath being read

Acts 17:26 Adj-ANS
GRK: ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων
NAS: from one [man] every nation
KJV: one blood all nations of men
INT: of one every nation of men

Acts 18:4 Adj-ANS
GRK: συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον ἔπειθέν
NAS: in the synagogue every Sabbath
KJV: in the synagogue every sabbath, and
INT: synagogue on every Sabbath persuaded

Acts 22:5 Adj-NNS
GRK: μοι καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον
NAS: the high priest and all the Council of the elders
KJV: and all the estate of the elders:
INT: to me and all the elderhood

Acts 22:30 Adj-ANS
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον
NAS: the chief priests and all the Council
INT: chief priests and all the council

Romans 3:19 Adj-NNS
GRK: λαλεῖ ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ
NAS: so that every mouth
KJV: that every mouth
INT: it speaks that every mouth might be stopped

Romans 14:11 Adj-NNS
GRK: ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ καὶ
NAS: SAYS THE LORD, EVERY KNEE SHALL BOW
KJV: the Lord, every knee shall bow
INT: to me will bow every knee and

Romans 14:23 Adj-NNS
GRK: ἐκ πίστεως πᾶν δὲ ὃ
NAS: [his eating is] not from faith; and whatever is not from faith
INT: of faith whatever moreover which [is]

1 Corinthians 6:18 Adj-NNS
GRK: τὴν πορνείαν πᾶν ἁμάρτημα ὃ
NAS: immorality. Every [other] sin
KJV: Flee fornication. Every sin that
INT: sexual immorality Every sin which

1 Corinthians 10:25 Adj-ANS
GRK: Πᾶν τὸ ἐν
NAS: Eat anything that is sold
KJV: Whatsoever is sold in
INT: Everything that in

1 Corinthians 10:27 Adj-ANS
GRK: θέλετε πορεύεσθαι πᾶν τὸ παρατιθέμενον
NAS: eat anything that is set before
KJV: to go; whatsoever is set before
INT: you wish to go all that is set before

2 Corinthians 9:8 Adj-ANS
GRK: περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν
NAS: an abundance for every good
KJV: to every good
INT: you might abound into every work good

2 Corinthians 10:5 Adj-ANS
GRK: καθαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον
NAS: speculations and every lofty thing
KJV: and every high thing
INT: overthrowing and every high thing lifting itself up

2 Corinthians 10:5 Adj-ANS
GRK: καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς
NAS: and [we are] taking every thought
KJV: bringing into captivity every thought
INT: and leading captive every thought into

2 Corinthians 13:1 Adj-NNS
GRK: τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα
NAS: I am coming to you. EVERY FACT
KJV: shall every word
INT: of three will be established every matter

Ephesians 3:19 Adj-ANS
GRK: πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα
NAS: that you may be filled up to all the fullness
KJV: with all the fulness
INT: you might be filled unto all the fullness

Ephesians 4:16 Adj-NNS
GRK: ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα
NAS: from whom the whole body, being fitted
KJV: whom the whole body
INT: from whom all the body

Ephesians 5:13 Adj-NNS
GRK: φωτὸς φανεροῦται πᾶν γὰρ τὸ
NAS: But all things become visible
KJV: for whatsoever doth make manifest
INT: light is made manifest everything indeed that which

Philippians 2:9 Adj-ANS
GRK: τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα
NAS: which is above every name,
KJV: which is above every name:
INT: which [is] above every name

Philippians 2:10 Adj-NNS
GRK: ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ
NAS: of Jesus EVERY KNEE
KJV: of Jesus every knee
INT: name of Jesus every knee should bow

Colossians 1:19 Adj-NNS
GRK: αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα
NAS: For it was the [Father's] good pleasure for all the fullness
KJV: him should all fulness dwell;
INT: him was pleased all the fullness

Colossians 2:2 Adj-ANS
GRK: καὶ εἰς πᾶν πλοῦτος τῆς
NAS: in love, and [attaining] to all the wealth
KJV: unto all riches
INT: and to all riches of the

Colossians 2:9 Adj-NNS
GRK: αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα
NAS: For in Him all the fullness of Deity
KJV: dwelleth all the fulness
INT: him dwells all the fullness

Colossians 2:19 Adj-NNS
GRK: ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα
NAS: from whom the entire body,
KJV: from which all the body by
INT: from whom all the body

Colossians 3:17 Adj-ANS
GRK: καὶ πᾶν ὅ¦τι ἐὰν
NAS: Whatever you do in word
KJV: or deed, [do] all in the name
INT: And everything what if

1 Timothy 4:4 Adj-NNS
GRK: ὅτι πᾶν κτίσμα θεοῦ
NAS: For everything created by God
KJV: For every creature of God
INT: Because every creature of God

2 Timothy 2:21 Adj-ANS
GRK: δεσπότῃ εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν
NAS: prepared for every good
KJV: [and] prepared unto every good work.
INT: master for every work good

2 Timothy 3:17 Adj-ANS
GRK: ἄνθρωπος πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν
NAS: equipped for every good
KJV: unto all good
INT: man to every work good

Titus 1:16 Adj-ANS
GRK: καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν
NAS: and worthless for any good
KJV: and unto every good work
INT: and as to every work good

Titus 3:1 Adj-ANS
GRK: πειθαρχεῖν πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν
NAS: to be ready for every good
KJV: ready to every good work,
INT: to be obedient for every work good

James 1:17 Adj-NNS
GRK: ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον
NAS: thing given and every perfect
KJV: gift and every perfect gift
INT: good and every gift perfect

James 3:16 Adj-NNS
GRK: ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα
NAS: is disorder and every evil
KJV: [is] confusion and every evil work.
INT: disorder and every evil thing

1 John 2:16 Adj-NNS
GRK: ὅτι πᾶν τὸ ἐν
NAS: For all that is in the world, the lust
KJV: For all that [is] in the world,
INT: because all that which [is] in

1 John 2:21 Adj-NNS
GRK: καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ
NAS: it, and because no lie
KJV: and that no lie is
INT: and that any lie of

1 John 4:2 Adj-NNS
GRK: τοῦ θεοῦ πᾶν πνεῦμα ὃ
NAS: of God: every spirit
KJV: of God: Every spirit
INT: of God every spirit that

1 John 4:3 Adj-NNS
GRK: καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ
NAS: and every spirit that does not confess
KJV: And every spirit that
INT: and any spirit which

1 John 5:4 Adj-NNS
GRK: ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον
NAS: For whatever is born of God
KJV: For whatsoever is born of
INT: Because all that has been born

Revelation 5:13 Adj-ANS
GRK: καὶ πᾶν κτίσμα ὃ
NAS: And every created thing which
KJV: And every creature which
INT: And every creature which

Revelation 6:14 Adj-NNS
GRK: ἑλισσόμενον καὶ πᾶν ὄρος καὶ
NAS: when it is rolled up, and every mountain
KJV: and every mountain
INT: being rolled up and every mountain and

Revelation 7:1 Adj-ANS
GRK: μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον
NAS: on the sea or on any tree.
KJV: nor on any tree.
INT: nor upon any tree

Revelation 7:16 Adj-NNS
GRK: ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα
NAS: beat down on them, nor any heat;
KJV: them, nor any heat.
INT: sun nor any heat

Revelation 7:17 Adj-ANS
GRK: ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ
NAS: will wipe every tear
KJV: God shall wipe away all tears from
INT: God every tear from

Revelation 9:4 Adj-ANS
GRK: γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ
NAS: of the earth, nor any green thing, nor
KJV: neither any green thing,
INT: earth nor any green thing nor

Revelation 9:4 Adj-ANS
GRK: χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον εἰ
NAS: green thing, nor any tree, but only
KJV: green thing, neither any tree; but
INT: green thing nor any tree if

Revelation 14:6 Adj-ANS
GRK: καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ
NAS: on the earth, and to every nation
KJV: the earth, and to every nation, and
INT: and on every nation and

Revelation 18:12 Adj-ANS
GRK: κοκκίνου καὶ πᾶν ξύλον θύινον
NAS: and scarlet, and every [kind of] citron
KJV: scarlet, and all thyine wood,
INT: of scarlet and all wood thyine

Revelation 18:12 Adj-ANS
GRK: θύινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον
NAS: wood and every article
KJV: wood, and all manner vessels of ivory,
INT: thyine and every article of ivory

Revelation 18:12 Adj-ANS
GRK: ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ
NAS: of ivory and every article
KJV: of ivory, and all manner vessels of
INT: of ivory and every article of

Revelation 21:4 Adj-ANS
GRK: καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ
NAS: and He will wipe away every tear
KJV: God shall wipe away all tears from
INT: And he will wipe away every tear from

Revelation 21:27 Adj-NNS
GRK: εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ
NAS: and nothing unclean, and no
KJV: it any thing that defileth,
INT: into it anything defiling and

Revelation 22:3 Adj-NNS
GRK: καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ
NAS: longer be any curse;
INT: And any curse not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page